Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym

Jakość w kształceniu akademickim jest złożonym i wieloaspektowym pojęciem.

Najczęściej jakość określa się jako zaspokojenie aktualnych i przyszłych potrzeb klienta [1], co można streścić jako zgodność z wymaganiami [2]. Zbieżne jest to z definicją jakości przedstawioną w terminologii normy ISO 9001 – jakość – stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania [3].

Z powyższych definicji widać jasno, że, aby mówić o jakości niezbędny jest klient, odbiorca, który tę jakość oceni poprzez zaspokojenie swych potrzeb przez oferowany mu produkt, czy usługę. Stąd jasno wynika, że klient/użytkownik jest kluczowym ogniwem pojmowania jakości [4]. Brak odbiorcy uniemożliwia wydanie opinii o jakości, a tym samym jej zdefiniowanie.

Powszechnie uważa się, że jakość pojmowana jest intuicyjnie, a przez to subiektywnie [5].

Definiowanie jakości w uczelni

Postrzeganie jakości jako sądu klienta, niezbędnym czyni zadanie określenia kim jest klient. Instytucja szkolnictwa wyższego nie jest bardziej, czy mniej złożoną organizacją niż przedsiębiorstwo działające na rynku, wytwarzające różnorodne produkty. Jednakże są dwie zasadnicze różnice: dużo szersza grupa interesariuszy [6] (rys. 1), z którymi uczelnia współpracuje oraz trudna mierzalność efektów procesu kształcenia [7].

Rys. 1 Klienci uczelni wyższej
Źródło: Bąk G., Jakość organizacji edukacyjnej – podejście systemowe, w: Jakość kształcenia w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej, materiały konferencyjne, red. T. Kruszewski, wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2000, s. 53-54

 

Jakość w uczelni zachodzi w procesach interakcji powyższych grup interesariuszy i zasadniczo odnosi się do obszarów: kształcenia, badań naukowych, administracji i promocji.

Jak podaje J. Mirecka, konieczność zapewnienia jakości w uczelni wynika z wielu przesłanek [8]. Wśród najważniejszych wyróżnić należy tworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW), zalecenia Unii Europejskiej, odpowiedzialności wobec interesariuszy, zmieniających się potrzeb rynku, a także konkurencji pomiędzy uczelniami. Wykorzystanie jakości jako czynnika konkurencyjności stanowić może o potencjale i kompetencjach uczelni wyższej [9].

Wykaz literatury

Autor: Barbara Zaleska, Kierownik Działu Zarządzania Jakością PG w latach 2009-2014

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 16.01.2017 r.