Kultura jakości

Kultura jakości jest pojęciem, które zainicjowane procesem bolońskim na stałe wpisało się w funkcjonowanie szkolnictwa wyższego. Pojawia się najczęściej w kontekście zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Rozumiane jest jako połączenie kultury akademickiej z biznesowym zarządzaniem uczelnią.

Według Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (ang. European University Association, EUA) kultura jakości łączy w sobie dwa odrębne zestawy elementów: wspólne podzielanie wartości, przekonań i oczekiwań odnoszących się do jakości oraz strukturalno-zarządczy element ze zdefiniowanymi procesami, które wzmacniają jakość i mają na celu koordynację działań [1].

Zrozumienie potrzeby rozwijania i wzmacnianie kultury jakości na uczelni sprzyja:

  • zwiększeniu zaangażowania wszystkich interesariuszy w budowanie społeczności akademickiej i działanie na jej rzecz,
  • poprawie komunikacji wewnętrznej,
  • wypracowaniu wspólnych rozwiązań systemowych, w tym sprzężenia zwrotnego,
  • podniesieniu świadomości współtworzenia systemów projakościowych i tym samym zaangażowaniu w poprawę jakości procesów.

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia wspiera, jak również podejmuje różne inicjatywy projakościowe.


[1] A. Sursock, Examining Quality Culture Part II: Processes and Tools – Participation, Ownership and Bureaucracy, EUA Publications, Brussels 2011

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2021 r.