Nabór wniosków w konkursie Plutonium Supporting Student Research Teams | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-11-06

Nabór wniosków w konkursie Plutonium Supporting Student Research Teams

Plutonium
Program Plutonium Supporting Student Research Teams stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.4. (Działania wspierające efektywne zarządzanie talentami). Celem Programu jest wspieranie działalności studenckich kół naukowych, stanowiących naturalne środowisko wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze.  

Budżet i warunki realizacji projektu

Koło naukowe może wnioskować o maksymalną łączną kwotę 300 tys. PLN w ramach pięciu kolejnych konkursów.

Wniosek o uzyskanie dofinansowania w Programie może złożyć opiekun studenckiego koła naukowego (Studenckie koło naukowe, o którym mowa w ust. 2, powinno prowadzić aktywną działalność przez co najmniej jeden rok akademicki przed datą ogłoszenia konkursu w programie).

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

  • prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych w ramach projektu, takie jak: opłaty za publikacje, koszty udziału w konferencjach, delegacje;
  • zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów niezbędnych do budowy modeli do badań pilotażowych, materiałów nietrwałych, w tym odczynników;
  • zakup aparatury badawczej;
  • modernizacja laboratorium, w którym prowadzone są prace badawcze;
  • sprzęt i oprogramowanie (wyłącznie do celów badawczych, np. specjalistyczne programy komputerowe);
  • usługi obce niezbędne do realizacji badań.

Jak aplikować?

Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. Nabór wniosków będzie trwał od 9 listopada do 31 grudnia 2020 r. do godz. 23:59. Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. Realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzna do Działu Projektów.

706 wyświetleń