Nabór wniosków w konkursie Technetium Talent Management Grants | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2020-11-06

Nabór wniosków w konkursie Technetium Talent Management Grants

Technetium
Program Technetium Talent Management Grants stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.4. (Działania wspierające efektywne zarządzanie talentami). Celem programu Technetium jest wspieranie aktywności mentorów – nauczycieli akademickich – opiekujących się studentami szczególnie uzdolnionymi, angażującymi się w działalność badawczą w tematykach Centrów POB.  

Budżet i warunki realizacji projektu

Wysokość grantu w programie wynosi 25 000 PLN (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
a okres realizacji projektu wynosi do 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez:

  • opiekunów studentów realizujących indywidualny program studiów badawczych na PG;
  • opiekunów studentów zaangażowanych w prace zespołów badawczych działających na PG;
  • opiekunów studenckich kół naukowych działających na PG.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

  • wynagrodzenie dla mentora (kierownika projektu), w maksymalnej wysokości 12 000 PLN (dwanaście tysięcy złotych); wynagrodzenie wypłacane jest w postaci dodatku dydaktycznego do wynagrodzenia zasadniczego;
  • koszty związane z upowszechnianiem badań naukowych realizowanych przez studentów znajdujących się pod opieką mentora, takie jak: opłaty za publikacje, koszty udziału w konferencjach, koszty delegacji i pobytu;
  • koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów niezbędnych do budowy modeli do badań pilotażowych, materiałów nietrwałych, w tym odczynników;
  • koszty sprzętu i oprogramowania (wyłącznie do celów badawczych, np. specjalistyczne programy komputerowe/licencje);
  • usługi obce niezbędne do realizacji badań.

Jak aplikować?

Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. Nabór wniosków będzie trwał od 9 listopada do 31 grudnia 2020 r. do godz. 23:59. Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. Realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzna do Działu Projektów.

454 wyświetleń