Umiędzynarodowienie studiów doktorskich na Politechnice Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-07-09

Umiędzynarodowienie studiów doktorskich na Politechnice Gdańskiej

studenci międzynarodowi
Zrealizowana w latach 2018–2019 reforma szkolnictwa wyższego wprowadziła szereg zmian w organizacji polskich uczelni. Wśród kluczowych celów tych zmian była konsolidacja i standaryzacja sposobu zarządzania, czego konsekwencją jest, między innymi, zastąpienie zdecentralizowanego systemu studiów doktoranckich przez ujednoliconą na poziomie całej uczelni Szkołę Doktorską.

Powołana Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 10/2019 z 18 kwietnia 2019 roku Szkoła Doktorska połączyła w ramach jednej instytucji kształcenie doktorantów nie tylko na wszystkich wydziałach, ale również we współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych oraz Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk. Nowo utworzonej Szkole szybko postawiono ambitne cele: w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” Politechnika zobowiązała się do ustawicznego zwiększania liczby doktorantów zagranicznych. Dokument ten zakłada, że już w 2022 roku na naszej uczelni studiować będzie nie mniej niż czterdziestu pięciu doktorantów spoza Polski, zaś w latach 2023–2025 liczba ta będzie wzrastać odpowiednio do siedemdziesięciu, dziewięćdziesięciu i stu pięciu. O poziomie trudności tego zadania niech świadczy fakt, iż w ramach rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020 na ogółem przewidziane sto miejsc udział doktorantów zagranicznych wynosił osiem osób. W roku akademickim 2020/2021 udało się zwiększyć nabór cudzoziemców o jedną czwartą, dzięki czemu liczba studentów spoza Polski na studiach trzeciego stopnia wzrosła do osiemnastu osób.

Zadanie realizacji celów statutowych nowo powołanej Szkoły Doktorskiej spadło na jej władze w osobach dyrektora prof. Michała Mrozowskiego oraz jego zastępców prof. Roberta Jankowskiego i prof. Macieja Bagińskiego, jak również na Biuro Szkoły Doktorskiej pod kierownictwem mgr Marty Gurczyńskiej, zatrudniające mgr Anettę Gorloff-Żukowską i mgr inż. Joannę Hering-Kobyłecką. Jakkolwiek zarówno władze Szkoły, jak i pracownicy jej biura mieli duże doświadczenie w prowadzeniu studiów trzeciego stopnia, natłok obowiązków wynikających z konieczności jednoczesnej organizacji i bieżącego prowadzenia Szkoły spowodował, iż dyrekcja zwróciła się o wsparcie do Rady Szkoły Doktorskiej, składającej się z przedstawicieli wszystkich reprezentowanych w Szkole dyscyplin. Członkowie Rady utworzyli szereg zespołów roboczych, których celem było wsparcie działań Szkoły w konkretnych dziedzinach. W skład zespołu do spraw umiędzynarodowienia Szkoły powołano prof. Annę Perelomovą, reprezentantkę dyscypliny nauki fizyczne, dr hab. inż. Anetę Łuczkiewicz, prof. PG, reprezentantkę dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, dr. hab. Marcina Lackowskiego, reprezentanta dyscypliny inżynieria mechaniczna IMP PAN, mgr inż. arch. Annę Wróblewską, przedstawicielkę doktorantów, prof. Macieja Bagińskiego, reprezentanta dyscypliny nauki chemiczne i zastępcę dyrektora Szkoły, oraz autora niniejszego tekstu, reprezentanta dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja, któremu przypadła również rola przewodniczącego zespołu.

Swoją pracę rozpoczęliśmy od określenia bieżących możliwości Szkoły w zakresie przyjmowania kandydatów zagranicznych, w tym liczby promotorów gotowych do objęcia nad nimi opieki. Osiągnięcie wyznaczonych celów z jednej strony wymagało zapewnienia w Szkole odpowiedniej liczby miejsc oraz opiekunów dla doktorantów spoza Polski, zaś z drugiej strony konieczne było pozyskanie odpowiedniej liczby kandydatów. Aby określić zainteresowania potencjalnych promotorów, Szkoła wprowadziła system ankiet promotorskich, których wypełnienie było konieczne w celu rejestracji w charakterze potencjalnego promotora prac doktorskich. Na podstawie analizy danych z tychże ankiet szybko ustaliliśmy, iż zdecydowana większość potencjalnych promotorów (w zależności od dyscypliny między 56 proc. a 100 proc., średnio 83 proc.) chętnie przyjmie doktorantów zagranicznych. Wynik był zadowalający, ale pozyskanie i utrzymanie zagranicznego kandydata wymaga nie tylko wsparcia ze strony promotora, ale również obsługi administracyjnej, w tym przygotowania przewodnika ułatwiającego załatwianie formalności osobom nieznającym polskiego, opracowania materiałów promocyjnych i przygotowania sprawnie działającej anglojęzycznej strony internetowej Biura Szkoły.

Szybko stało się jasne, iż skromne zasoby Szkoły Doktorskiej mogą się okazać niewystarczające. Zbieg okoliczności spowodował, że w czasie, gdy nasz zespół poszukiwał możliwych rozwiązań tego problemu, na Politechnice powołano Komisję do spraw Umiędzynarodowienia, w skład której weszła uczestnicząca też w naszych pracach prof. Aneta Łuczkiewicz. Dzięki pośrednictwu pani profesor udało nam się nawiązać kontakt z przewodniczącą Komisji dr inż. Justyną Szostak oraz z kierowniczką politechnicznego Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA) mgr Anną Modrzejewską. W ramach tej współpracy zidentyfikowaliśmy dodatkowe źródła finansowania promocji zagranicznej Szkoły, w tym możliwość nakręcenia filmu promocyjnego (finansowanego z projektu NAWA) oraz możliwość opracowania folderów reklamowych i informacyjnych przez DMWA we współpracy z politechnicznym Działem Promocji. W ramach współpracy z Komisją, Działem Projektów oraz DMWA powstał dokument opisujący strategię umiędzynarodowienia Szkoły, zgodnie z którą część środków na promocję zagraniczną można by pozyskać z projektu IDUB. W tym samym czasie prof. Bagiński prowadził prace nad przeprowadzeniem internetowej kampanii promocyjnej Szkoły za pośrednictwem dedykowanych międzynarodowych portali. Prace te rozpoczęły się od przeprowadzenia wśród obecnych studentów zagranicznych ankiety, której celem był wybór potencjalnych kanałów promocji. Zasięg kampanii był odgórnie ograniczony przez kwotę przewidzianą na jej przeprowadzenie w projekcie STER, w konsekwencji czego konieczne było ograniczenie liczby portali do najistotniejszych z punktu widzenia postawionych przed nami celów. Jednocześnie, ze względu na formułę finansowania promocji przyjętą przez te portale, stanęliśmy przed koniecznością ograniczenia liczby ogłoszeń na każdym z nich. Tak powstała formuła obszarów badawczych, w ramach których poszczególne dyscypliny miały pogrupować swoich kandydatów na promotorów, zaś dyscypliny zostały połączone w pięć programów kształcenia (Physical Sciences, Math and Computing Sciences, Engineering Sciences, Chemical Sciences oraz Business and Finance Sciences). W ramach tej formuły na wybranych portalach miała być promowana cała Szkoła lub poszczególne programy kształcenia, zaś w ich opisach wyłuszczone miały zostać obszary badawcze wraz z odnośnikami na stronę Szkoły, na której można by było znaleźć listy promotorów przypisanych do każdego obszaru wraz z propozycjami tematów prac doktorskich.

W celu zrealizowania tej wizji wystąpiliśmy do rad dyscyplin o wyspecyfikowanie obszarów badawczych, przygotowanie ich krótkich opisów na potrzeby promocji i przypisanie do nich potencjalnych promotorów.

Na podstawie przeprowadzonych badań, do celów zagranicznej promocji Szkoły wybraliśmy portale PhDstudies.com, FindaPhD.com oraz StudyinPoland.pl, na których zamieszczone zostały opisy programów kształcenia przygotowane przez nas na podstawie dokumentów przekazanych przez rady dyscyplin. Promocja internetowa ruszyła w maju, zaś rekrutację rozpoczęto już w czerwcu, aby dopasować się do kalendarza stosowanego przez konkurujące z PG o doktorantów instytucje zagraniczne. Podczas kiedy piszę te słowa (lipiec 2021), rekrutacja jeszcze się nie zakończyła, ale nabór wniosków jest już zamknięty i wyniki mówią same za siebie. Na 100 miejsc w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022 zgłosiło się 185 kandydatów, z czego 124 to cudzoziemcy. Na podstawie doświadczeń w reprezentowanej przeze mnie dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja można stwierdzić, że kandydaci zagraniczni reprezentują bardzo wysoki poziom. Przeważająca większość z nich posiada już dorobek naukowy w postaci publikacji na międzynarodowych konferencjach naukowych lub w prestiżowych czasopismach z listy Journal Citation Reports, zaś część z nich ma również doświadczenie na stanowiskach naukowo-badawczych na zagranicznych uczelniach. Istotną kwestią pozostaje utrzymanie zrekrutowanych kandydatów na PG, co będzie zależało między innymi od powodzenia prac nad dostosowaniem uczelnianej administracji do obsługi cudzoziemców oraz przebudową witryn internetowych uczelni i Szkoły Doktorskiej w celu usprawnienia systemu zarządzania informacjami oraz udrożnienia kanałów komunikacyjnych. Ważnym elementem będzie również zapewnienie odpowiedniej bazy hoteli asystenckich. Tym niemniej w obszarze promocji zagranicznej nasze wysiłki zakończyły się sukcesem, dzięki czemu postawione przed Szkołą ambitne cele mają duże szanse na realizację.

Marcin Kulawiak / Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
marcin.kulawiak@eti.pg.edu.pl

291 wyświetleń