Limity | Politechnika Gdańska

Treść strony

Limity

Kandydaci na I rok studiów drugiego stopnia będą przyjmowani na wybrane formy i kierunki studiów wymienione w załączniku 1 zasad rekrutacji na studia II stopnia, w ramach limitów przyjęć określonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne i zatwierdzonych przez rektora najpóźniej w dniu publikacji wyników.