Rekrutacja krok po kroku | Politechnika Gdańska

Treść strony

Rekrutacja krok po kroku

1.   Politechnika Gdańska przeprowadza elektroniczną rekrutację kandydatów na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

2.   W ramach rekrutacji kandydaci rejestrują się na stronie internetowej https://rekrutacja.pg.edu.pl/

3.   Przebieg rekrutacji:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest obowiązany:

  • zapoznać się  i zaakceptować warunki rekrutacji na Politechnikę Gdańską
  • założyć internetowe konto rekrutacyjne bądź w przypadku posiadania już konta w systemie eRekrutacja PG – zalogować się na nie
  • prawidłowo uzupełnić dane osobowe i adresowe, zgodnie z dokumentem tożsamości (używać dane z paszportu), oraz pozostałe dane wymagane w procesie rekrutacji
  • podać wymagane informacje o wykształceniu m.in. ukończona szkoła, albo szkoła wyższa, ukończony kierunek studiów, specjalność oraz ocena na dyplomie, itp.
  • wypełnić formularz udziału w rekrutacji
  • uiścić jedną opłatę rekrutacyjną na dany nabór w ustalonej wysokości na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system eRekrutacja nie później niż  w ostatnim dniu elektronicznego naboru. Po potwierdzeniu wpłaty na koncie kandydata pojawi się odpowiedni komunikat
  • wgrać skany wymaganych dokumentów do systemu według terminarza rekrutacji ogłoszonego przez Rektora.

4. Blokada opcji edycji wszystkich danych na koncie kandydata następuje zgodnie z terminarzem rekrutacji https://rekrutacja.pg.edu.pl/ ogłoszonym przez Rektora.

5. Kandydat będzie informowany o przebiegu procesu rekrutacji poprzez system eRekrutacja

6. Kandydat, który został przyjęty na studia na zasadach odpłatności powinien uiścić opłatę  co najmniej za 1 semestr studiów.

7. Kandydat jest zobligowany do kontrolowania swojego konta oraz informacji pojawiających się na jego koncie rekrutacyjnym.

8. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie procedury elektronicznej rekrutacji, a także za skutki niezapoznania się kandydata  z wiadomościami umieszczanymi na jego indywidualnym koncie w systemie eRekrutacja oraz  na stronie http://www.pg.edu.pl

9. Politechnika Gdańska nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uczelni. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.

10. Kandydaci są zobowiązani do zachowania w tajemnicy hasła otrzymanego podczas zakładania konta. Politechnika Gdańska nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany danych na koncie kandydata.