Wymagane dokumenty | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wymagane dokumenty

documents

Wykaz dokumentów, wymaganych od obcokrajowców kończących studia w Polsce, w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia II stopnia 

Dyplom ukończenia studiów wyższych

Suplement do dyplomu/wykaz ocen

Zaświadczenie o złożonym egzaminie dyplomowym/o ukończeniu studiów (w przypadku jeżeli dyplom jest w trakcie wydania)

Dokument dający prawo do podjęcia studiów bez opłat (wykaz dokumentów znajduje się na stronie)
Aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 × 4,5 cm (jak do paszportu)

 

Wykaz dokumentów, wymaganych od obcokrajowców kończących studia zagranicą, w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia II stopnia 

Dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym wydano wymieniony dokument, opatrzony apostille lub zalegalizowany

Suplement do dyplomu/wykaz ocen

Potwierdzenie uprawnień wydane przez uczelnię wyższą/władze oświatowe do podjęcia studiów II stopnia w kraju wydania dyplomu

Dokument dający prawo do podjęcia studiów bez opłat (wykaz dokumentów znajduje się na stronie)
Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (w rekrutacji na studia z językiem polskim jako wykładowym)*
Certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (w rekrutacji na studia z językiem angielskim jako wykładowym)

Aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 × 4,5 cm (jak do paszportu)

Tłumaczenie przysięgłe lub równoważne ww. dokumentów na język polski lub angielski, jeśli zostały wydane w języku innym niż polski lub angielski

Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B2 w rekrutacji na studia z językiem polskim jako wykładowym

  • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie min. B2
  • certyfikat ACERT z języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej B2
  • certyfikat wydany przez European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) z języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej B2
  • certyfikat wydany telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH (TELC) z języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej B2
  • zaświadczenie wydane przez Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej  potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie min. B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkoły średniej lub studiów wyższych prowadzonych w języku polskim jako wykładowym;
  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Jeśli w procesie rekrutacji na studia II stopnia wybrałaś/wybrałeś którykolwiek z kierunków na WETI - wypełnij i podpisz deklarację wyboru specjalności.