O samorządzie
Komisje programowe
Najważniejsze dokumenty legislacyjne
Pozauczelniane organizacje doktoranckie
Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej (SDPG) tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich organizowanych przez Uczelnię, a więc i Ty Drogi odbiorco niniejszej publikacji.

Samorząd działa poprzez swoje organy, którymi są:

Uczelniana Rada Doktorantów –  organ uchwałodawczy, w którego skład wchodzą delegaci poszczególnych studiów doktoranckich funkcjonujących w Uczelni

Zarząd Samorządu – organ wykonawczy kierujący działalnością Samorządu zgodnie z uchwałami Rady

Przewodniczący Samorządu – kieruje pracami Rady i Zarządu, reprezentuje społeczność doktorantów wobec władz Uczelni i innych podmiotów społeczności akademickiej, a także wobec władz samorządowych, państwowych i organów administracji

Komisje programowe ds.:

  • nauki
  • socjalnych,
  • kultury i sportu.

Komisja Rewizyjna – organ kontrolny Samorządu

Sąd Koleżeński Doktorantów – rozstrzygający ewentualne przypadki złamania regulaminu SDPG

Ponadto, SDPG deleguje swoich przedstawicieli do Senatu Politechniki Gdańskiej oraz następujących komisji senackich:

  • ds. remontów i inwestycji,
  • ds. współpracy i programów międzynarodowych,
  • ds. kształcenia, uczelnianej komisji wyborczej,
  • ds. doktorantów,
  • odwoławczej komisji dyscyplinarnej.

 

Wybory do Uczelnianej Rady Doktorantów

Kadencja  trwa 1 rok, rozpoczyna się 1 listopada i kończy 31 października.

W skład Rady delegowani są przedstawiciele poszczególnych studiów doktoranckich działających w Uczelni.

Liczbę delegatów przysługujących każdemu ze studiów oblicza się dzieląc liczbę uczestników danego studium przez dwadzieścia i zaokrąglając otrzymany wynik w górę.

Termin zebrania wyborczego oraz liczbę mandatów do obsadzenia ustala Komisja Wyborcza, osobno dla każdego studium doktoranckiego- podawany do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed zebraniem wyborczym poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń odpowiedniego studium.

Zebranie wyborcze powinno się odbyć nie później niż 14 dni przed upływem bieżącej kadencji Rady.

 

Wybory do Zarządu

Zarząd, powoływany i odwoływany przez Radę, składa się z Przewodniczącego Samorządu oraz pozostałych członków Zarządu w liczbie od dwóch do czterech.

Wybory członków Zarządu na nową kadencję powinny odbyć się na pierwszym posiedzeniu Rady.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie Samorządu.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.