O samorządzie | Politechnika Gdańska

Treść strony

O samorządzie

Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej (SDPG) tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej organizowanych przez Uczelnię, a więc i Ty, Drogi Czytelniku.

Samorząd Doktorantów (SD) działa poprzez swoje organy, którymi są:

 • Uczelniana Rada Doktorantów – organ uchwałodawczy, w którego skład wchodzą delegaci poszczególnych studiów doktoranckich funkcjonujących w Uczelni;
 • Zarząd Samorządu – organ wykonawczy kierujący działalnością Samorządu zgodnie z uchwałami Rady;
 • Przewodniczący Samorządu – kieruje pracami Rady i Zarządu, reprezentuje społeczność doktorantów wobec władz Uczelni i innych podmiotów społeczności akademickiej, a także wobec władz samorządowych, państwowych i organów administracji;
 • Komisje programowe ds. nauki socjalnych, kultury i sportu;
 • Komisja Rewizyjna – organ kontrolny Samorządu;
 • Sąd Koleżeński Doktorantów – rozstrzygający ewentualne przypadki złamania regulaminu SDPG.

Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Politechnice Gdańskiej.


Samorząd, działając poprzez swoje organy:

 1. broni praw doktorantów,
 2. reprezentuje interesy doktorantów w obrębie Uczelni i poza nią,
 3. wyraża opinię społeczności doktorantów z własnej inicjatywy i na prośbę władz Uczelni,
 4. występuje z wnioskami do władz Uczelni,
 5. uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach Uczelni,
 6. prowadzi działalność socjalno-bytową, społeczną, kulturalną, oświatową i naukową.


Ponadto, SDPG deleguje swoich przedstawicieli do Senatu Politechniki Gdańskiej oraz następujących komisji senackich:

 • ds. remontów i inwestycji,
 • ds. współpracy i programów międzynarodowych,
 • ds. kształcenia, uczelnianej komisji wyborczej,
 • ds. doktorantów,
 • odwoławczej komisji dyscyplinarnej.

Skład komisji programowych zatwierdzany jest przez Uczelnianą Radę Doktorantów, a kandydować do ich składu może każdy członek Samorządu.


Komisja ds. nauki

Odpowiada za organizację szkoleń, kursów, zajęć z języków obcych oraz dofinansowania wyjazdów na konferencje dla doktorantów.
 

Komisja ds. socjalnych

Obsługuje kwestie przyznawania miejsc w „Domu Doktoranta” DS12 oraz przyznawania wszelkich indywidualnych form pomocy w ramach Funduszu Pomocy Materialnej: stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalnego, zapomogi losowej (doktorant ma prawo do uzyskania zapomogi co najwyżej 2 razy w ciągu roku akademickiego).
 

Komisja ds. kultury i sportu

Zajmuje się integracją, rozwojem społecznym i kulturowym środowiska doktoranckiego. Komisja organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne, a także inne wydarzenia o charakterze integracyjnym w ciągu całego studium doktoranckiego.

Poza zajęciami zorganizowanymi przez SD istnieje możliwość przynależności do klubów sportowych lub chóru akademickiego PG.