Samorząd Doktorantów Politechniki Gdańskiej (SDPG) tworzą wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej organizowanych przez Uczelnię, a więc i Ty, Drogi Czytelniku.

Samorząd Doktorantów (SD) działa poprzez swoje organy, którymi są:

 • Uczelniana Rada Doktorantów – organ uchwałodawczy, w którego skład wchodzą delegaci poszczególnych studiów doktoranckich funkcjonujących w Uczelni;
 • Zarząd Samorządu – organ wykonawczy kierujący działalnością Samorządu zgodnie z uchwałami Rady;
 • Przewodniczący Samorządu – kieruje pracami Rady i Zarządu, reprezentuje społeczność doktorantów wobec władz Uczelni i innych podmiotów społeczności akademickiej, a także wobec władz samorządowych, państwowych i organów administracji;
 • Komisje programowe ds. nauki socjalnych, kultury i sportu;
 • Komisja Rewizyjna – organ kontrolny Samorządu;
 • Sąd Koleżeński Doktorantów – rozstrzygający ewentualne przypadki złamania regulaminu SDPG.

Organy Samorządu są wyłącznym reprezentantem ogółu uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na Politechnice Gdańskiej.
 

Logo Samorządu Doktorantów PG można poprać tutaj.


Samorząd, działając poprzez swoje organy:

 1. broni praw doktorantów,
 2. reprezentuje interesy doktorantów w obrębie Uczelni i poza nią,
 3. wyraża opinię społeczności doktorantów z własnej inicjatywy i na prośbę władz Uczelni,
 4. występuje z wnioskami do władz Uczelni,
 5. uczestniczy poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach Uczelni,
 6. prowadzi działalność socjalno-bytową, społeczną, kulturalną, oświatową i naukową.


Ponadto, SDPG deleguje swoich przedstawicieli do Senatu Politechniki Gdańskiej oraz następujących komisji senackich:

 • ds. remontów i inwestycji,
 • ds. współpracy i programów międzynarodowych,
 • ds. kształcenia, uczelnianej komisji wyborczej,
 • ds. doktorantów,
 • odwoławczej komisji dyscyplinarnej.

Skład komisji programowych zatwierdzany jest przez Uczelnianą Radę Doktorantów, a kandydować do ich składu może każdy członek Samorządu.


Komisja ds. nauki

Odpowiada za organizację szkoleń, kursów, zajęć z języków obcych oraz dofinansowania wyjazdów na konferencje dla doktorantów.
 

Komisja ds. socjalnych

Obsługuje kwestie przyznawania miejsc w „Domu Doktoranta” DS12 oraz przyznawania wszelkich indywidualnych form pomocy w ramach Funduszu Pomocy Materialnej: stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalnego, zapomogi losowej (doktorant ma prawo do uzyskania zapomogi co najwyżej 2 razy w ciągu roku akademickiego).
 

Komisja ds. kultury i sportu

Zajmuje się integracją, rozwojem społecznym i kulturowym środowiska doktoranckiego. Komisja organizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne, a także inne wydarzenia o charakterze integracyjnym w ciągu całego studium doktoranckiego.

Poza zajęciami zorganizowanymi przez SD istnieje możliwość przynależności do klubów sportowych lub chóru akademickiego PG.