inżynieria chemiczna [ICh] | Politechnika Gdańska

Treść strony

inżynieria chemiczna [ICh]

Okres kształcenia: 4 lata (8 semestrów) 

Język kształcenia:  angielski

Opis programu

Program ma na celu nauczenie doktorantów innowacyjnych i nowatorskich technik pomiarowych, metodyki i zastosowań wiedzy z zakresu inżynierii chemicznej, procesowej  i technologii chemicznej oraz pokrewnych dziedzin. Kursy tego programu obejmują zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, które dotyczą różnych aspektów związanych z dyscypliną inżynieria chemiczna, a także wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących, podczas których prezentowane są współczesne kierunki badawcze zarówno w obszarze inżynierii chemicznej jaki i dziedzin z nią powiązanych. Najważniejsze tematy objęte programem to: nowe materiały polimerowe, nowoczesne procesy (foto)katalityczne, zaawansowane technologie oczyszczania, nowoczesne technologie antykorozyjne, monitorowanie i diagnostyka procesów, integracja procesów w przemyśle chemicznym i pokrewnych, technologie wodorowe, nowe technologie zagospodarowania odpadów, recykling i odzysk energii, gospodarka obiegu zamkniętego.  Oferowane przedmioty w ramach tego programu zapewniają doktorantom właściwe wykształcenie z zakresu inżynierii chemicznej oraz projektowania procesów technologicznych, umiejętność organizowania i prowadzenia badań naukowych, rozwijania własnych pomysłów i koncepcji oraz twórczego rozwiązywania problemów.

Program


Możliwości rozwoju kariery

Absolwenci zdobędą obszerną interdyscyplinarną wiedzę i profesjonalne umiejętności, które pozwolą im rozwiązywać aktualne i perspektywiczne problemy szeroko rozumianego przemysłu chemicznego, oraz innych gałęzi gospodarki wykorzystujących technologie chemiczne, w tym również biotechnologiczne.

Absolwenci  Szkoły Doktorskiej posiadać będą kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy w branży chemicznej, (bio)technologicznej, ochronie środowiska i zagospodarowania odpadów, szeroko pojętej energetyce, gospodarce morskiej, gospodarce wodno-ściekowej oraz w przemyśle rafineryjnym,  jako liderzy jednostek lub w charakterze ekspertów. Będą też przygotowani do kontynuowania pracy naukowej zarówno w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz w uczelniach.


Słowa kluczowe
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria procesowa
 • inżynieria bioprocesowa
 • ​​​​​​​technologia chemiczna
 • ​​​​​​​technologie wodorowe
 • procesy biotechnologiczne
 • procesy (foto)katalityczne
 • (foto)katalizatory
 • zaawansowane procesy utleniania
 • polimery
 • (bio)kompozyty
 • inżynieria korozji
 • ​​​​​​​technologie elektrochemiczne

Zobacz bieżący nabór