Okres kształcenia: 4 lata (8 semestrów) 

Język kształcenia:  angielski 

Opis programu

Program ma na celu przekazanie doktorantom wiedzy z zakresu innowacyjnych i nowatorskich technik w zakresie inżynieria środowiska, górnictwa i energetyki. Program obejmuje obowiązkowe i fakultatywne przedmioty, które dotyczą różnorodnych aspektów związanych  z dyscypliną, a także wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących z powiązanych dziedzin badawczych. Najważniejsze tematy objęte programem to: produkty i procesy w gospodarce o obiegu zamkniętym, zaawansowane metody matematyczne i numeryczne, optymalizacja, systemy pomiarowe.  

Program ten zapewnia doktorantom wymagane wykształcenie z zakresu inżynieria środowiska, górnictwa i energetyki, umiejętność organizowania i prowadzenia badań naukowych, formułowania strategii rozwiązywania problemów lub realizowania własnych pomysłów/ koncepcji badawczych. 

Program 


Możliwości rozwoju kariery

Absolwenci zdobędą obszerną wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki. Będą oni posiadać kwalifikacje umożliwiające im podjęcie pracy w przemyśle jako liderzy jednostek lub kontynuowanie pracy naukowej na uczelni. 


Słowa kluczowe
  • zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa
  • zrównoważone przetwarzanie odpadów i recykling 
  • zintegrowane zarządzanie zlewnią i ryzykiem powodziowym
  • bilans energetyczny i alternatywne źródła energii
  • technologie biorafinerii
  • górnictwo i geoinżynieria
  • fotogrametria i teledetekcja

Zobacz bieżący nabór