Okres kształcenia: 4 lata (8 semestrów)

Język kształcenia:  angielski 

Opis programu

Program ma na celu nauczenie doktorantów nowych, innowacyjnych metod i technologii projektowania, wytwarzania, badania i stosowania zaawansowanych materiałów.  Inżynieria materiałowa (IMa) jest nauką interdyscyplinarną i na Politechnice Gdańskiej jest prowadzona na czterech wydziałach:  Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Wydziale Mechanicznym, Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz na Wydziale Chemicznym.  Ze względu na dużą różnorodność stosowanych materiałów i metod również kursy programu obejmują szerokie spektrum tematów. 

Inżynieria materiałowa jest szeroką dyscypliną nauki. Inżynierowie materiałowi tworzą, badają oraz oceniają znane i nieznane materiały dla specjalistycznych zastosowań przemysłowych i produkcyjnych. W ramach programu oferowane są obowiązkowe i fakultatywne kursy dotyczące różnych metod produkcji i testowania różnorodnych materiałów. Program obejmuje wykłady, seminaria i zajęcia laboratoryjne koncentrujące się na wielu zagadnieniach inżynierii materiałowej prowadzone przez profesorów Politechniki Gdańskiej i profesorów wizytujących.  

Inżynieria materiałowa to dyscyplina, w której spotykają się zaawansowana inżynieria i najnowsza nauka. Studenci prowadzą badania, jak projektować i modyfikować strukturę i właściwości materiałów nie tylko na poziomie makroskopowym, ale także na poziomie molekularnym i atomowym. Posiadając podstawy w dziedzinie chemii, fizyki i matematyki, wzbogacają wiedzę inżynierską w takich specjalnościach jak nanotechnologia, biomateriały, polimery przewodzące, zaawansowane półprzewodniki i nadprzewodniki, fotowoltaika i wiele innych.  

Aby zaangażować się w szeroki zakres badań, szukamy kandydatów o różnych kwalifikacjach, w tym fizyków, chemików i inżynierów z innych dyscyplin. 

Program


Możliwości rozwoju kariery

Absolwenci ze stopniem doktora inżynierii materiałowej mogą wybrać najlepszy dla siebie kierunek kariery zawodowej. Absolwenci pracują w nauce, w krajowych laboratoriach, zdobywają miejsca pracy w przemyśle, pracują dla rządu i organizacji non-profit. Ich wybory zawodowe często obejmują instytucje zagraniczne, co ułatwia szeroka współpraca Politechniki Gdańskiej z instytucjami zagranicznymi. Obecna współpraca pracowników Politechniki Gdańskiej obejmuje grupy badawcze z np. Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej, Indii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i wielu innych.  

Pozycje eksperckie odpowiednie dla absolwenta z doktoratem w inżynierii materiałowej to na przykład: inżynier konsultant; badacz materiałowy; profesor akademicki; starszy analityk danych. 


Słowa kluczowe
 • Materiały zaawansowane 
 • Materiały strukturalne 
 • Materiały inteligentne  
 • Biomateriały 
 • Zaawansowana ceramika przewodząca 
 • Szkła specjalne 
 • Nowe związki nieorganiczne 
 • Nadprzewodniki, materiały termoelektryczne, przewodniki jonowe 
 • Materiały dla konwersji energii  
 • Materiały dla elektrochemii stosowanej 
 • Zielone polimery 
 • Polimery przewodzące  
 • Nanostruktury plazmoniczne 
 • Diament i nanodiament 
 • Cienkie warstwy  
 • Warstwy powierzchniowe z- i bez nanocząstek  
 • Badania nieniszczące i niszczące 
 • Obliczeniowa inżynieria materiałowa  
 • Wytwarzanie addytywne, druk 3D  

Zobacz bieżący nabór