Krok 4 z 7. Złożenie aplikacji i dokumentów. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Krok 4 z 7. Złożenie aplikacji i dokumentów.

Przyjmowanie dokumentów (skanów dołączanych do aplikacji i oryginałów przyjmowanych w siedzibie Biura Szkoły) odbywa się w ściśle określonych nienaruszalnych terminach > zobacz harmonogram rekrutacji

Uwaga!
Kandydat składa dokumenty rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej, załączając je w postaci skanów pdf (nie w formie zdjęć) bezpośrednio w swojej aplikacji w systemie rekrutacyjnym, a następnie przedstawia w oryginale do wglądu w momencie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

I. Dokumenty wymagane od wszystkich kandydatów


1) potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – tylko w przypadku braku możliwości potwierdzenia tego faktu w systemie rekrutacyjnym;

2) odpis dyplomu / dyplomów spełniających wymogi określone w §3 ust. 1 lub ust. 2 zasad rekrutacji, a w przypadku jego braku w dniu składania dokumentów – dokumentu wskazanego w §3 ust. 1 zasad rekrutacji -> UWAGA: spójrz też na pkt II. 1-3 oraz na zakładkę > Kto może aplikować?;

3) suplement(y) do dyplomu / dyplomów / poświadczony wykaz ocen w karcie przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia / jednolitych studiów magisterskich – ze wskazaniem średniej ocen -> UWAGA: spójrz też na pkt II. 1-3;

4) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen uzyskanej w toku studiów – tylko w przypadku braku średniej ocen na suplemencie / karcie przebiegu studiów;

5) potwierdzenie uzyskania jednego, najwyżej punktowanego osiągnięcia naukowego - tylko w przypadku posiadania takiego osiągnięcia;

UWAGA: W przypadku przedstawienia przez kandydata więcej niż jednego osiągnięcia do oceny punkty zostają przyznane za pierwsze osiągnięcie na liście / w załączonym dokumencie/pliku. Spójrz też na pkt II. 4

Zgodnie z §6 ust. 3 zasad rekrutacji, dokumentowanie osiągnięcia następuje w postaci:

 • kopii pierwszej strony publikacji – w przypadku artykułu w czasopiśmie lub referatu w materiałach pokonferencyjnych,
 • kopii pierwszej strony publikacji, strony z informacją o wydawcy oraz spisu treści – w przypadku monografii lub rozdziału w monografii,
 • kopii pierwszej strony publikacji wraz z powiadomieniem redakcji o przyjęciu publikacji do druku – w przypadku osiągnięć nieopublikowanych, przyjętych do druku przez wydawnictwo,
 • wydruku strony internetowej konferencji z programem konferencji i/lub zaświadczenia od organizatora konferencji o prezentacji – w przypadku abstraktu, posteru lub konferencji kół naukowych/doktorantów.

6) oświadczenie ze zgodą potencjalnego promotora (wybranego z listy promotorów, ogłaszanej wraz z rozpoczęciem rekrutacji w ogłoszeniu rekrutacyjnym), wypełnione według wzoru udostępnionego na stronie z podpisami wskazanych tam osób;

UWAGA: Wzór oświadczenia ze zgodą potencjalnego promotora różni się dla rekrutacji specjalnej i został zamieszczony w pkt. II.5 tej zakładki.

Pobierz wzór oświadczenia ze zgodą potencjalnego promotora
(wola sprawowania funkcji promotora dla nowo rekrutowanego kandydata)

7) dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, o którym mowa w §3 ust. 3 zasad rekrutacji -> UWAGA: spójrz też na zakładkę > Kto może aplikować?;

Uwaga! Poniżej prezentujemy listę akceptowalnych certyfikatów:

1. Certyfikaty Cambridge Assessment English:

 • B2 First (FCE), minimum grade B,
 • C1 Advanced (CAE),
 • C2 Proficiency (CPE),
 • B2 Business Vantage (BEC Vantage) – minimum grade B,
 • C1 Business Higher (BEC Higher).

2. Educational Testing Service (ETS):

 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL iBT) – minimum 72 pkt (dla Home edition – minimum 100
  pkt),
 • Test of English for International Communication (TOEIC) – Moduł Listening & Reading minimum 785 pkt.
  oraz moduł Speaking & Writing minimum 310 pkt.

3. European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) B2 – intermediate.

4. Oxford Test of English (OTE) - minimum 111 pkt.

5. Trinity College: Integrated skills in English (ISE): 

 • ISE obydwa moduły Reading & Writing oraz Speaking & Listening poziomy: II, III, IV.

6. City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute:

 • International English for Speakers of Other Languages (IESOL & ISESOL) – poziom „Communicator”, poziom
  „Expert”, poziom „Mastery”.

7. Pearson Qualifications:

 • Pearson test of English - PTE General –- level 3, Pearson test of English - PTE Academic, min 59 pkt,
 • PEIC – format papierowy, poziomy 3,4,5,
 • LCCI qualifications - poziomy 3,4,5.

8. Cambridge Assessment English, British Council, IDP IELTS Australia:

 • International English Language Testing System IELTS - powyżej 6 pkt.

9. telc GmbH, WBT Weiterbildungs -Testsysteme GmbH:

 • telc English B2,
 • telc English B2 Business,
 • telc English B2 Technical,
 • telc English B2, C1 Business,
 • telc English B2, C1 University,
 • telc English C2.

10. Certyfikaty akademickie wydane przez uczelnie zrzeszone w Stowarzyszeniu Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO:

 • ACERT B2,
 • ACERT C1.

11. Certyfikaty akademickie wydane przez uczelnie zrzeszone w NULTE (Network of University Language Testers in Europe):

 • CERTALES B2, C1, C2,
 • CLES level 2 (B2), level 3 (C1),
 • UNICERT (DE) level 2 (B2), levels 3&4 (C1),
 • UNICERT (LUCE) level 2 (B2), levels 3&4 (C1).

8) życiorys kandydata (CV);

9) jedna kolorowa fotografia – jedno zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm × 4,5 cm w oryginale i skanie załączonym do systemu rekrutacyjnego (fotografia cyfrowa w rozdzielczości co najmniej 300 dpi);

10) formularz wzięcia udziału w rekrutacji (kwestionariusz osobowy / formularz danych osobowych) - wydrukowany z systemu rekrutacyjnego, podpisany przez kandydata i załączony z powrotem w systemie w postaci skanu.

UWAGA: Formularz wzięcia udziału w rekrutacji (kwestionariusz osobowy / formularz danych osobowych) zawiera: deklarację udziału w rekrutacji, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie dotyczące odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, oświadczenie o zapoznaniu się z ustawą PSWiN, zasadami rekrutacji, regulaminem szkoły doktorskiej, programem kształcenia, zarządzeniami i pismami rektora wydanymi na ich podstawie oraz innymi informacjami publikowanymi na stronie szkoły doktorskiej, oraz oświadczenię, że jest się świadomym faktu iż, przyjęcie do szkoły doktorskiej wiąże się z późniejszym obowiązkiem realizacji zajęć dydaktycznych i praktyki zawodowej oraz badań w miejscu wskazanym w regulaminie szkoły doktorskiej przez czas nie krótszy niż 30 godz. tygodniowo

II. Dokumenty wymagane dodatkowo (poza tymi z pkt I) od kandydatów – w zależności od ich sytuacji:

1) Kandydaci, którzy ukończyli studia na innych kierunkach:


Wykaz przedmiotów zaliczonych w toku studiów pierwszego lub drugiego stopnia dotyczących treści z obszaru odpowiedniego dla dyscypliny doktoryzowania, o których mowa w §2 Zarządzenia Rektora ws. ogłoszenia rekrutacji.

UWAGA: Poniżej zamieszczono wykaz wymagań dotyczących wykształcenia kandydatów do Szkoły doktorskiej (zagadnień związanych z obszarem opanowanej wiedzy odpowiedniej dla dyscypliny doktoryzowania) dla kandydatów, którzy ukończyli studia na innych kierunkach.

ekonomia i finanse [EiF]
 • makroekonomia
 • mikroekonomia
 • ekonomia międzynarodowa
 • historia myśli ekonomicznej
 • statystyka
 • ekonometria
 • ekonomia sektora publicznego
 • polityka ekonomiczna
 • finanse publiczne
 • analiza finansowa
 • rachunkowość finansowa
 • inwestycje rzeczowe
 • matematyka finansowa
 • rachunek kosztów
 • finanse międzynarodowe
 • zarządzanie ryzykiem
 • rynek kapitałowy
 • inwestycje finansowe
nauki o zarządzaniu i jakości [ZiJ]
 • zarządzanie strategiczne, zarządzanie międzynarodowe
 • zarządzanie organizacją, zarządzanie publiczne, polityka publiczna, wartość publiczna
 • zarządzanie zasobami ludzkimi, władza, kierowanie i przywództwo, zarządzanie pracą
 • zachowania organizacyjne, przedsiębiorczość
 • zarządzanie finansami, kontroling, rachunek kosztów
 • zarządzanie: przedsiębiorstwem, produkcją, usługami
 • zarządzanie procesami, zarządzanie operacyjne
 • metody ilościowe w zarządzaniu, badania operacyjne, statystyka w ekonomii i zarządzaniu
 • podejmowanie decyzji w zarządzaniu
 • marketing, badania rynkowe
 • zarządzanie: wiedzą, jakością, projektami, innowacjami
 • systemy informatyczne przedsiębiorstw, biznes i handel elektroniczny
 • społeczna odpowiedzialność biznesu, etyka biznesu
 • transformacja cyfrowa organizacji, miast, krajów, polityk, sektorów
nauki chemiczne [NCh]
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • chemia (chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia ogólna, chemia fizyczna, chemia analityczna)
 • biochemia
 • biotechnologia
 • biologia molekularna
 • biofizyka
 • bioinformatyka
 • technologia chemiczna (nieorganiczna i organiczna)
 • technologia polimerów
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • elektrochemia
nauki fizyczne [NF]
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika (obwody elektryczne, maszyny i urządzenia elektryczne i elektroniczne, systemy elektroenergetyczne, generacja, przewodowe i bezprzewodowe przesyłanie oraz detekcja sygnałów, przetwarzanie i przesyłanie energii, symulacje i projektowanie układów elektrycznych, elektromechanicznych i elektroenergetycznych, programowanie sterowników logicznych i systemów mikroprocesorowych do sterowania wyodrębnionych procesów, modelowanie i projektowanie elementów, obwodów i układów elektronicznych analogowych i cyfrowych, w tym układów mocy i układów scalonych)
 • chemia (chemia teoretyczna, chemia obliczeniowa, spektroskopia, chemia strukturalna, chemia analityczna, dynamika molekularna, teoria tworzenia wiązań chemicznych, właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii, syntezowanie, oczyszczanie, analizowanie składu i struktury związków chemicznych z zastosowaniem metod instrumentalnych, podstawowe typy reakcji chemicznych oraz ich mechanizmy, chemia fizyczna)
 • fizyka (mechanika, drgania, ruch falowy, optyka, elektryczność i magnetyzm, hydrostatyka i hydrodynamika, elementy fizyki współczesnej, mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej oraz fizyki atomu, jądra atomowego i ciała stałego, wstęp do astrofizyki i astronomii, fizyka teoretyczna, wstęp do kosmologii, fizyka wysokich energii)
 • informatyka (architektura komputerów, systemów informatycznych w tym operacyjnych, narzędzia informatyczne służące do symulacji i projektowania układów elektronicznych, elektrycznych, elektromechanicznych i elektroenergetycznych, podstawy programowania i metod numerycznych, kwantowa informacja, programowanie obiektowe, proceduralne, funkcyjne)
 • matematyka (algebra liniowa, analiza matematyczna, wektory, rachunek macierzowy, rachunek różniczkowy i całkowy, równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, liczby i funkcje zespolone, metody probabilistyczne, elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody numeryczne, logika matematyczna)
matematyka [M]
 • matematyka (algebra abstrakcyjna, topologia, rachunek różniczkowy i całkowy funkcji jednej i wielu zmiennych, funkcje zespolone, równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, rachunek prawdopodobieństwa, analiza funkcjonalna)
inżynieria lądowa, geodezja i transport [ILGiT] - PG
 • matematyka 
 • mechanika ogólna
 • wytrzymałość materiałów
 • mechanika budowli
 • podstawy metody elementów skończonych
architektura i urbanistyka [AiU]
 • projektowanie architektoniczne (CAD, 3D), architektura wnętrz, budownictwo ogólne i zagadnienia konstrukcyjne w architekturze, zagadnienia ochrony środowiska i zdrowia w architekturze i urbanistyce, prawo budowlane
 • projektowanie urbanistyczne, socjologia miasta, rewitalizacja obszarów miejskich, regionalistyka, planowanie regionalne, inżynieria transportu, inżynieria infrastrukturalna w mieście, gospodarka przestrzenna
 • historia architektury, historia sztuki, konserwacja zabytków, opieka nad zabytkami nieruchomymi, aspekty prawne ochrony zabytków, aspekty tożsamości społeczno-kulturowej środowiska zbudowanego
 • zrównoważone projektowanie w architekturze i urbanistyce /sustainable architecture and urbanism
 • cyfrowa metodologia w architekturze i urbanistyce / architectural digital research methodology; emerging technology (ET), built environment simulation (BES)
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka [IŚGiE]
 • matematyka (algebra liniowa, rachunek różniczkowy i całkowy, analiza matematyczna, elementy analizy wektorowej, równań różniczkowych, elementy statystyki, rachunek prawdopodobieństwa, metody numeryczne)
 • fizyka (mechanika, termodynamika, optyka, elektryczność i magnetyzm, fizyka ciała stałego, wytrzymałość materiałów, mechanika płynów)
 • chemia (podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, elektrochemia, kinetyka reakcji chemicznych i biochemicznych)
 • biotechnologia
 • hydrologia, hydrologia zlewni zurbanizowanej, technologia wody i ścieków
inżynieria materiałowa [IMa]
 • fizyka i chemia materiałów, inżynieria materiałów (materiałoznawstwo) 
 • podstawy informatyki (umiejętności programowania i/lub użytkowania programów informatycznych) 
 • matematyka (elementy algebry liniowej, rachunku macierzowego, rachunek różniczkowy i całkowy)
inżynieria mechaniczna [IMe] - PG / IMP PAN
 • matematyka (algebra liniowa, elementy analizy wektorowej, rachunek różniczkowy i całkowy, równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, liczby i funkcje zespolone, rachunek operatorowy, przekształcenie Laplace'a, szereg i transformata Fouriera)
 • podstawy programowania: (Matlab/Octave)
 • podstawy metod numerycznych (rozwiązywanie układów równań liniowych, interpolacja i aproksymacja, rozwiązywanie równań nieliniowych)
 • podstawowa znajomość programów CAD, MES
 • fizyka (mechanika, termodynamika, fizyka ciała stałego, wytrzymałość materiałów, mechanika płynów)
automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne [AEEiTK]
 • matematyka (algebra liniowa, rachunek macierzowy, rachunek różniczkowy i całkowy, równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe, liczby i funkcje zespolone, rachunek operatorowy, przekształcenie Laplace'a, szereg i transformata Fouriera, funkcje uogólnione, rachunek prawdopodobieństwa)
 • podstawy programowania (języki C, C++, Java, Matlab/Octave, Python)
 • podstawy metod numerycznych (rozwiązywanie układów równań liniowych, interpolacja i aproksymacja, rozwiązywanie równań nieliniowych jednej zmiennej, całkowanie numeryczne)
 • fizyka (kinematyka, dynamika punktu materialnego, termodynamika, drgania, ruch falowy, optyka, elektrostatyka, elektryczność, magnetyzm, elementy fizyki ciała stałego)
informatyka techniczna i telekomunikacja [ITiT]
 • matematyka (podstawowa znajomość algebry liniowej i rachunku macierzowego, metod probabilistycznych i kombinatoryki, matematyki dyskretnej i metod numerycznych, rachunku różniczkowego i całkowego)
 • fizyka (podstawowa znajomość zasad kinematyki, ruchu falowego, optyki, elektrostatyki, elektryczności i magnetyzmu)
 • informatyka (podstawowa znajomość modeli i języków programowania proceduralnego, obiektowego i funkcyjnego, algorytmów i struktur danych, przetwarzania równoległego i rozproszonego, projektowania baz danych, projektowania systemów i sieci komputerowych)
 • telekomunikacja (podstawowa znajomość zasad przetwarzania sygnałów, przetwarzania obrazów, teorii informacji i zasad kodowania informacji, systemów i sieci telekomunikacyjnych)
inżynieria biomedyczna [IB]
 • w zakresie tematyki badawczej związanej z chemią: podstawy chemii nieorganicznej, organicznej i biochemii, biotechnologia uwzględniająca podstawy mikrobiologii i biologii molekularnej, podstawy bioinformatyki, elementy statystyki; 
 • w zakresie tematyki badawczej związanej z elektroniką i informatyką: matematyka, elementy statystyki, podstawy metod numerycznych, podstawy elektroniki, podstawy elektrotechniki i fotoniki, podstawy metrologii i automatyki, podstawy programowania, podstawy składowania analiz danych;
 • w zakresie tematyki badawczej związanej z fizyką: matematyka, podstawy programowania, podstawy metod numerycznych, statystyka, drgania, ruch falowy, optyka, elektryczność i magnetyzm, hydrostatyka i hydrodynamika, elementy fizyki współczesnej, mechaniki kwantowej, fizyki statycznej oraz fizyki atomu, jądra atomowego i ciała stałego; 
 • w zakresie tematyki badawczej związanej z mechaniką: matematyka, podstawy metod numerycznych, statystyka, podstawy programowania, mechanika klasyczna, biomechanika, podstawy budowy maszyn, inżyniera materiałowa
inżynieria chemiczna [ICh]
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • matematyka (elementy algebry liniowej, rachunek macierzowy i całkowy, elementy statystyki, elementy chemometrii)
 • chemia (podstawy chemii ogólnej i chemii fizycznej, elektrochemia)
 • technologia chemiczna (nieorganiczna i organiczna)
 • technologia polimerów
 • biotechnologia
2) Kandydaci, którzy ukończyli studia za granicą: komplet dokumentów z tym związanych, w tym:


a) zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, o którym mowa w pkt I.2, który:

 • daje prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała    
  lub
 • jest uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i tytułowi zawodowemu magistra lub magistra inżyniera: na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność lub w drodze postępowania nostryfikacyjnego, na podstawie wydanego zaświadczenia
  lub
 • w przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), potwierdzającego ukończenie: studiów drugiego stopnia lub co najmniej czteroletnich studiów jednolitych w kraju wydania, jeżeli jest on uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia w państwie wydania.

b) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia;

c) suplement do dyplomu / dyplomów / poświadczony wykaz ocen w karcie przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia / jednolitych studiów magisterskich, o których mowa w pkt  pkt I.2, ze wskazaniem średniej ocen;

d) zaświadczenie z uczelni zagranicznej o skali stosowanych ocen;

e) zaświadczenie z uczelni zagranicznej o średniej ocen uzyskanych w toku studiów - w przypadku braku średniej ocen na suplemencie / karcie przebiegu studiów;

f) oświadczenie kandydata, wypełnione według wzoru udostępnionego na stronie, z podpisem kandydata:

 • że dokumenty poświadczające uzyskanie wykształcenia za granicą są prawdziwe, kompletne i spełniają warunki określone w pkt II.2.a,
 • o zobowiązaniu się do dostarczenia legalizacji / apostille dokumentów, o których mowa w pkt II.2.a, do momentu immatrykulacji – w przypadku ich braku na moment składania aplikacji,

- pod groźbą odmówienia kandydatowi rejestracji do szkoły.

Pobierz wzór oświadczenia dot. dokumentów związanych z wykształceniem uzyskanych zagranicą 

g) tłumaczenie na język polski lub angielski dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych za granicą - w przypadku dokumentów, sporządzonych w innym języku niż język angielski lub polski:

 • dyplomu, o którym mowa w pkt II.2.a,
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, o którym mowa w pkt II.2.b,
 • suplementu do dyplomu / dyplomów / poświadczonego wykazu ocen w karcie przebiegu studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, o którym mowa w pkt II.2.c,, ze wskazaniem średniej ocen,
 • zaświadczenia z uczelni zagranicznej o skali stosowanych ocen, o którym mowa w pkt II.2.d, a w przypadku braku średniej ocen na suplemencie / karcie przebiegu studiów – również zaświadczenia z uczelni zagranicznej o średniej ocen uzyskanych w toku studiów.

UWAGA! 
Dokumenty związane z zagranicznym wykształceniem kandydata (łącznie z ich apostilacją / legalizacją) zostaną – w przypadku uzyskania statusu wstępnie przyjęty do Szkoły Doktorskiej – przesłane do weryfikacji Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej (NAWA) w systemie SYRENA w celu finalnego potwierdzenia wykształcenia uzyskanego poza polskim systemem szkolnictwa wyższego uprawniającego do podjęcia dalszego kształcenia w Szkole Doktorskiej -> więcej informacji.

Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej kandydata, który ukończył studia za granicą będzie możliwe pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii NAWA ws. przedłożonych przez niego dokumentów związanych z wykształceniem.

3) Kandydaci nieposiadający dyplomu w terminie składania dokumentów:


a) zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych (zaświadczenie o odbytej obronie pracy magisterskiej) – dotyczy osób po obronie;

b) deklaracja dostarczenia zaświadczenia, o którym mowa w pkt II.3.a i dyplomu, o którym mowa w pkt I.2 w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji - osoby na ostatnim semestrze studiów przed obroną pracy magisterskiej.

Pobierz wzór deklaracji dla osób przed obroną

UWAGA! 
W takiej sytuacji kandydat może zostać dopuszczony do rekrutacji jedynie warunkowo, a jego przyjęcie do szkoły doktorskiej będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia najpierw zaświadczenia o odbytej obronie pracy magisterskiej, a następnie dyplomu w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

4) Kandydaci nieposiadający osiągnięcia naukowego w terminie składania dokumentów:


W przypadku braku, w terminie składania dokumentów, jakiegokolwiek osiągnięcia naukowego, o którym mowa w pkt I.5 lub uzyskania wyżej punktowanego osiągnięcia naukowego po terminie składania dokumentów, określonym terminarzem rekrutacji, możliwe jest dostarczenie potwierdzenia uzyskania osiągnięcia naukowego bezpośrednio na rozmowę kwalifikacyjną.

UWAGA! 
Zwracamy uwagę, że osiągnięcie naukowe jest dodatkowym elementem branym pod uwagę przy ocenie kandydata (dodatkowe punkty), jednak nie jest elementem obowiązkowym.

5) Kandydaci biorący udział w rekrutacji specjalnej (poza limitem przyjęć, a więc poza rekrutacją standardową)   

UWAGA! 
Od kandydatów do szkoły doktorskiej przystępujących do rekrutacji specjalnej wymaga się dostarczenia takich samych dokumentów jak od kandydatów przystępujących do rekrutacji standardowej, wskazanych w pkt I i pkt II. Dodatkowo kandydaci ci lub osoba, na wniosek której została uruchomiona rekrutacja specjalna, winni są przedstawić protokół z przeprowadzonego konkursu.

Pobierz wzór oświadczenia ze zgodą potencjalnego promotora
(wola sprawowania funkcji promotora dla nowo rekrutowanego kandydata)