Krok 5 z 7. Ocena formalna i merytoryczna. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Krok 5 z 7. Ocena formalna i merytoryczna.

W tym etapie dokumenty kandydata do szkoły podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Kandydaci nie powinni pospieszać Biura Szkoły Doktorskiej ani komisji rekrutacyjnej w sprawie wyników procesu oceny. W odpowiednim czasie kandydaci zostaną powiadomieni o tym, czy aplikacja została zaakceptowana, odrzucona czy też wymaga poprawy. Kandydat ma obowiązek śledzenia wszystkich e-maili i wiadomości wysyłanych do niego także w systemie rekrutacyjnym.

Kandydaci do szkoły doktorskiej oceniani są w trzech etapach:

  1. W pierwszym etapie sprawdzane są kryteria formalne.
  2. W drugim etapie kandydaci oceniani są pod względem dwóch kryteriów jakościowych - średniej ocen ze studiów wyższych i posiadanego dorobku naukowego.  
  3. Kandydaci, którzy przeszli do etapu trzeciego po spełnieniu kryteriów formalnych, biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim, oceniającej wiedzę kandydata w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej.

Po trzecim etapie tworzona jest lista rankingowa kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji.

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej określa uchwała rekrutacyjna. 

Uchwała rekrutacyjna


Opis szczegółowy etapów
 

Etap I: ocena formalna dokumentów

W pierwszym etapie sprawdzane są kryteria formalne, określone w §3 (skala: spełnia / nie spełnia):

  • wykształcenie kandydata,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
  • dokumenty potencjalnego promotora,
  • dokumenty kandydata wraz z kwestionariuszem danych osobowych wygenerowanym z systemu rekrutacyjnego
Etap II: ocena merytoryczna dokumentów

W drugim etapie kandydaci oceniani są w skali punktowej pod względem dwóch kryteriów jakościowych - średniej ocen ze studiów wyższych i posiadanego dorobku naukowego.

Oceny uzyskane w toku studiów wyższych – ocena w skali 2-5 zgodna ze skalą ocen stosowaną na uczelni, waga kryterium oceny 40%.

Przy ocenie tego kryterium brana jest pod uwagę: 

  • średnia ważona ocen z przebiegu studiów pierwszego (40%) i drugiego (60%) stopnia, lub 
  • średnia ocen z przebiegu jednolitych studiów magisterskich (100%), lub
  • średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (100%) – w przypadku osób, o których mowa w §3 ust. 2 zasad rekrutacji,  

Przy wyliczaniu średniej ocen z przebiegu studiów wyższych w przypadku kandydatów, którzy uzyskali dyplom za granicą, bierze się pod uwagę skalę ocen stosowaną na Politechnice Gdańskiej i porównuje się do niej skalę ocen stosowaną na uczelni, która dyplom zagraniczny wydała. 

* W przypadku, gdy system ocen jest punktowy i nie ma odpowiednika brytyjskiego/amerykańskiego/oceny ECTS, do przeliczenia średniej oceny z przebiegu studiów na system ocen w skali 2-5 zastosowanie ma skala procentowa podana w tabeli.


Dotychczasowe osiągnięcia naukowe, odpowiednie dla poszczególnych dyscyplin – ocena w skali 2-4,5, waga kryterium oceny 20% 

Punktów za osiągnięcia nie sumuje się, kandydat uzyskuje jedną (najwyższą) ocenę za wszystkie osiągnięcia zgodnie z wykazem (W przypadku przedstawienia przez kandydata więcej niż jednego osiągnięcia do oceny punkty zostają przyznane za pierwsze osiągnięcie na liście / w załączonym dokumencie/pliku).

Punktacja dla publikacji i osiągnięć naukowych (liczą się prace opublikowane lub przyjęte do druku)
nauki ścisłe i przyrodnicze oraz nauki inżynieryjno-techniczne

a) brak osiągnięć publikacyjnych – ocena punktowa 2, lub

b) abstrakt, poster, konferencja kół naukowych/doktorantów - ocena punktowa 2,5, lub

c) monografia (rozdział w monografii), publikacja naukowe w języku polskim w materiałach pokonferencyjnych lub czasopiśmie - ocena punktowa 3, lub

d) monografia (rozdział w monografii), publikacja naukowa w języku angielskim w materiałach pokonferencyjnych lub w czasopiśmie recenzowanym nieznajdującym się w wykazie JCR, patent krajowy - ocena punktowa 3,5, lub

e) publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdującym się na liście JCR lub znajdującym się w bazie Scopus, patent regionalny – ocena punktowa 4, lub

f) publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdującym się w 1 lub 2 kwartylu na liście JCR – ocena punktowa 4,5, lub

g) publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdującym się w 1 lub 2 kwartylu na liście JCR, w których kandydat jest pierwszym autorem – ocena punktowa 5.

nauki społeczne

a) brak osiągnięć publikacyjnych – ocena punktowa 2, lub

b) abstrakt, poster, konferencja kół naukowych/doktorantów – ocena punktowa 2,5, lub

c) rozdział w monografii w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, poziom I) – ocena punktowa 3, lub

d) monografia autorska lub współautorska w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, poziom I) lub rozdział w monografii w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki, poziom II) – ocena punktowa 3,5, lub

e) autorska lub współautorska monografia w języku polskim lub angielskim (tylko wydawnictwa z wykazu, poziom II) lub publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdujących się na liście JCR/SCOPUS lub publikacja naukowa w języku angielskim za min. 70 pkt w czasopiśmie z wykazu ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki – ocena punktowa 4,5, lub

f) publikacja naukowa w języku angielskim w czasopiśmie znajdujących się w 1 lub 2 kwartylu na liście JCR/SCOPUS – ocena punktowa 5.

Po ocenie merytorycznej dokumentów, kandydaci przechodzą do etapu trzeciego.