Ogólne informacje dot. rekrutacji. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ogólne informacje dot. rekrutacji.

Zwracamy uwagę, że przyjęcia do Szkoły Doktorskiej odbywają się w drodze procedury konkursowej:

 • rekrutacji standardowej (konkurs otwarty dla wszystkich zainteresowanych kandydatów) - raz w roku na wiosnę (po opublikowaniu ogłoszenia o rekrutacji standardowej na następny rok akademicki), w ramach puli miejsc określonej przez rektora, z finansowaniem stypendium doktoranckiego z subwencji (środków Szkoły Doktorskiej);
 • rekrutacji specjalnej (konkurs zamknięty dla laureatów konkursów - kandydatów wyłonionych w ramach konkursów grantowych przeprowadzanych poza Szkołą Doktorską) - po zakończeniu rekrutacji standardowej, na wniosek złożony przez kierownika projektu (przyjmowanie wniosków odbywa się po opublikowaniu ogłoszenia o rekrutacji specjalnej na następny rok akademicki), poza pulą miejsc określonych przez rektora, z finansowaniem stypendium doktoranckiego przez kierownika grantu (środki poza Szkołą Doktorską) > więcej informacji w zakładce dla Kierowników projektów

Proces rekrutacji jest procesem złożonym, a przygotowania do niego rozpoczynają się z dużym wyprzedzeniem. Informacje na temat uruchomienia poszczególnych etapów prezentowane są na stronie w aktualnościach.

Etapy przygotowania się kandydata do następnej rekrutacji 
 1. Uchwała w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na kolejny rok akademicki podejmowana jest przez Senat i publikowana na minimum 5 miesięcy przed uruchomieniem rekrutacji. Takie zasady przyjmujemy i ogłaszamy przeważnie w listopadzie roku poprzedzającego rekrutację i rozpoczęcie kształcenia.

  W dokumencie tym, oprócz opisu samego procesu rekrutacji i kryteriów oceny, kandydat może się też zapoznać z dyscyplinami kształcenia, na które będzie prowadzony nabór, a także listą akceptowanych przez naszą Szkołę Doktorską certyfikatów języka angielskiego. Pozwala to kandydatowi zainteresowanemu podjęciem kształcenia w naszej Szkole na przygotowanie się do procesu rekrutacji i zgromadzenie potrzebnych dokumentów.
   
 2. Na początku roku przeprowadzamy akcję naboru potencjalnych promotorów, którzy są chętni do podjęcia się opieki promotorskiej nad nowymi kandydatami do Szkoły po ich pozytywnym przejściu proedury rekrutacji. Listy promotorów publikujemy przeważnie w marcu tego samego roku, w którym planowane jest uruchomienie rekrutacji.

  Kandydat do Szkoły ma możliwość zapoznać się z tematyką badawczą oferowaną przez poszczególnych nauczycieli akademickich figurujących na listach potencjalnych promotorów, ich dorobkiem naukowym, a także danymi kontaktowymi, które pozwolą mu z wyprzedzeniem zainicjować kontakt i rozmowę na temat możliwości podjęcia się przez wybraną osobę opieki promotorskiej nad kandydatem.
   
 3. Na wiosnę po ustaleniu składów komisji rekrutacyjnych, listy wymaganych dokumentów, harmonogramu rekrutacji oraz puli miejsc na poszczególne dyscypliny Rektor wydaje zarządzenie o ogłoszeniu rekrutacji na następny rok akademicki. W tym samym czasie aktualizujemy treści dotyczące naboru na naszej stronie w zakładce Kandydat i organizujemy spotkanie informacyjne z kandydatami. Ogłoszenie publikowane jest najczęściej na początku kwietnia tego samego roku, w którym rusza rekrutacja. 

  Kandydat do Szkoły ma możliwość zapoznać się z wszystkimi szczegółami, o których wspominamy wyżej i przygotować się do zgromadzenia wszystkich dokumentów potrzebnych do złożenia aplikacji.
   
 4. Po min. 5 miesiącach od ogłoszenia zasad rekrutacji uruchamiany jest nabór. Rekrutacja w systemie rusza przeważnie w drugiej połowie kwietnia i trwa do pierwszej dekady maja.

  Przebieg rekrutacji opisany został w zakładce Przebieg rekrutacji. Ważne jest trzymanie się terminów i śledzenie swojej skrzynki mailowej oraz komunikatów zamieszczanych w systemie i reagowanie na nie w przypadku takiej potrzeby.
   
 5. Rok akademicki i kształcenie w Szkole Doktorskiej rozpoczyna się na początku października. Kandydaci powinni być w tym czasie na terenie uczelni (w przypadku cudzoziemców dopuszcza się pewne odstępstwa od tej zasady, opisane w harmonogramie rekrutacji).

UWAGA! Dotyczy rekrutacji na r.a. 2024/2025: