Krok 7 z 7. Finalizacja rekrutacji. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Krok 7 z 7. Finalizacja rekrutacji.

Wyniki rekrutacji zgodnie z ustawą PSWiN są jawne - zostaną opublikowane na stronie Szkoły Doktorskiej w postaci list rankingowych.


Kandydaci - w zależności od ich indywidulanej sytuacji (spełnienie kryteriów formalnych i miejsce na liście pod względem liczby uzyskanych punktów) - otrzymają status:

  • przyjętych (spełnienie wszystkich wymagań i zmieszczenie się w puli miejsc z uwagi na liczbę uzyskanych punktów),
  • wstępnie przyjętych (kandydaci na ostatnim roku studiów oczekujący na dyplom oraz kandydaci z wykształceniem zagranicznym)
  • nieprzyjętych (niespełnienie wymagań formalnych / słaby wynik rozmowy kwalifikacyjnej / poza limitem miejsc z uwagi na liczbę uzyskanych punktów)


Kandydaci nieprzyjęci oraz cudzoziemcy otrzymają indywidualne decyzje administracyjne w panelu kandydata w systemie rekrutacyjnym. O terminach wydawania decyzji będziemy informować na stronie -> zobacz harmonogram rekrutacji.

UWAGA! Złożenie „odwołania” od wyników rekrutacji, tj. złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji w sprawie nieprzyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest możliwe wyłącznie po potwierdzeniu odbioru decyzji administracyjnej na zasadach określonych w Zasadach Rekrutacji.

Więcej informacji nt. wnoszenia i doręczania rekrutacyjnych decyzji administracyjnych oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy utrwalonych w postaci elektronicznej.


Terminy dot. kandydatów przyjętych i przyjętych warunkowo:

1. Dotyczy kandydatów przyjętych warunkowo bez dyplomu magistra na moment składania aplikacji -> do 30.09.2024 (poniedziałek):

  • ostateczny termin obrony pracy magisterskiej;
  • ostateczny termin złożenia zaświadczenia o obronie pracy magisterskiej.

2. Dotyczy kandydatów przyjętych (warunkowo) -> do 31.10.2024 (czwartek):

  • okazanie oryginałów dokumentów załączonych w systemie rekrutacyjnym w postaci skanów;
  • dostarczenie dyplomu oraz podpisania aktu ślubowania doktoranta;
  • przedłożenie dokumentów stwierdzających uprawnienia do stypendium doktoranckiego i związanych z objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym;
  • ostateczny termin przyjazdu cudzoziemców - w przypadku chęci uzyskania gwarancji miejsca w akademiku (wnioskowanie o akademik odbywa się poza Szkołą i kandydat sam musi dopilnować stosownych terminów i procedur).

3. Dotyczy kandydatów przyjętych (warunkowo) - tylko cudzoziemców z krajów wymagających uzyskania wizy -> do 29.11.2024 (piątek):

  • ostateczny termin przyjazdu cudzoziemców bez zapewnienia miejsca w akademiku (kandydat samodzielnie musi zapewnić sobie zakwaterowanie poza kampusem PG).

Decyzję administracyjną wydaje Rektor lub działający z jego upoważnienia Prorektor ds. Nauki/Dyrektor Szkoły. Treść ślubowania określa statut uczelni.