Krok 6 z 7. Rozmowa kwalifikacyjna. | Politechnika Gdańska

Treść strony

Krok 6 z 7. Rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci, którzy przejdą ocenę formalną, zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją Rekrutacyjną powołaną dla danej dyscypliny. Jest to ostatni etap oceny kandydatów.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w ściśle określonych nienaruszalnych terminach > zobacz harmonogram rekrutacji
Dokładna data, godzina i miejsce rozmowy zostanie podana kandydatowi przez komisję. Kandydat ma obowiązek śledzenia wszystkich e-maili i wiadomości wysyłanych do niego także w systemie rekrutacyjnym.

Kryteria oceny kandydata określa uchwała rekrutacyjna

Uchwała rekrutacyjna

Kandydaci biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim.

W trakcie rozmowy członkowie komisji, za wyjątkiem przedstawiciela doktorantów, oceniają w skali od 2 do 5 wiedzę kandydata w tematyce deklarowanej pracy doktorskiej przy zastosowaniu wagi kryterium 40%.

Wynik rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem stanowi średnia ocen członków komisji, uprawnionych do oceny.
Wynik rozmowy uważa się za pozytywny, jeśli ocena średnia z ocen nie jest niższa niż 3.

Na zakończenie trzeciego etapu tworzona jest lista rankingowa uwzględniająca wszystkich kandydatów. 

Wyniki rekrutacji publikowane są na stronie internetowej szkoły w postaci listy rankingowej kandydatów.