prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN | Politechnika Gdańska

Treść strony

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN

Rektor

data urodzenia
1966

wykształcenie  

Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Lądowego (1989)

stopień/tytuł naukowy

 • profesor (2009),
 • doktor habilitowany – Politechnika Gdańska (2003), 
 • doktor (PhD) – The University of Tokyo (Uniwersytet Tokijski, Japonia, 1995)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: adiunkt (1999), profesor nadzwyczajny (2004), profesor zwyczajny (od 2009),
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (2011–2015); profesor zwyczajny,
 • Uniwersytet Tokijski (1995–1999), adiunkt, profesor nadzwyczajny

pozycja akademicka  

 • rektor Politechniki Gdańskiej (od 2019),
 • dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (2004–2008, 2016–2019),
 • kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (2015–2019),
 • prodziekan ds. kształcenia Wydziału Inżynierii Lądowej (2002–2004)

funkcje instytucjonalne

 • współprzewodniczący Rady Dyrektorów Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE (od 2023)
 • przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (od 2022)
 • prezes zarządu AZS Organizacji Środowiskowej w Gdańsku (od 2022)
 • przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego (od 2020)
 • wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) (od 2020)
 • członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2016),
 • członek Rady Kuratorów Polskiej Akademii Nauk (Wydział IV, 2017),
 • członek Rady Naukowej Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (od 2019),
 • członek Rady Naukowej Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (od 2019),
 • członek Komitetu Mechaniki PAN (od 2016),
 • członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN (od 2011),
 • przewodniczy Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów KILiW PAN (2016–2020)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • stypendium doktoranckie Monbusho Rządu Japońskiego na realizację pracy doktorskiej na Uniwersytecie Tokijskim (1992–1995), 
 • stypendium semestralne w Mount Aloysius College, Pennsylvania, USA na kierunku Computer Science/Business Administration (1991)

członkostwo w towarzystwach naukowych

 • przewodniczący Zespołu doradczego ds. infrastruktury badawczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • przewodniczący Zespołu specjalistycznego ds. związanych z finansowaniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015–2017, 2017–2019),
 • członek Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011–2015),
 • członek zespołu Ewaluacji KEJN MNiSW do spraw nauk ścisłych i inżynierskich oraz nauk o życiu SI-NZ-1,
 • członek zespołu członek Zespołu Ewaluacji KEJN MNiSW do spraw nauk inżynierskich SI-15,
 • przewodniczący Zespołu Ewaluacji SI-4 powołanego przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw budownictwa i architektury, 
 • członek Rady czasopisma Archives of Civil Engineering (od 2018),
 • członek Rady naukowej czasopisma Materiały Budowlane. Technologie Rynek Wykonawstwo (od 2018)

zainteresowania naukowe

 • mostownictwo, mechanika budowli, diagnostyka i monitoring konstrukcji inżynierskich,
 • badania ukierunkowane na opracowanie systemów redukcji drgań obiektów mostowych wywołanych działaniem wiatru i trzęsieniami ziemi, 
 • badania naukowe i prace rozwojowe związane z implementacją urządzeń i technologii diagnostyki nieniszczącej w obiektach infrastrukturalnych oraz systemów monitoringu technicznego konstrukcji

publikacje/profil naukowy 

Most Wiedzy 
Google Scholar

nagrody i odznaczenia

 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej przyznana przez ministra rozwoju i technologii (2023),
 • Nagroda Builder Awards 2020 – Polski Herkules (2020),
 • Indywidualna Pomorska Nagroda Jakości (2020),
 • Złoty Medal za Zasługi dla Pracodawców Pomorza (2019)
 • Nagroda "De nihilo nihil fit" przyznana przez Marszałka Województwa Pomorskiego (2018),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009),
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę (2008),
 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę habilitacyjną (2004)