Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla młodych naukowców z PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-11

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla młodych naukowców z PG

laureatka dr inż. Monika Zielińska
laureatka dr inż. Monika Zielińska
Dr inż. Monika Zielińska z Wydziału Architektury znalazła się na liście wybitnych naukowców wyłonionych przez zespół ekspercki spośród zgłoszeń z całego kraju otrzymując stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r.

Dr inż. Monika Zielińska od 2014r. pracuje w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Rozprawę doktorską w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych zatytułowaną „Diagnostyka i obrazowanie wewnętrznej struktury elementów konstrukcji budowlanych z zastosowaniem transmisyjnej tomografii ultradźwiękowej” obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej w październiku 2020 r. W 2012 r. dr inż. Monika Zielińska zdobyła z wyróżnieniem uprawnienia budowlane (nr WAM/0131/OWOK/12) oraz odbyła praktykę przy kierowaniu robotami budowlanymi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Od 2015 r. prowadzi firmę INVEST CONSTRUCTION zajmującą się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym budownictwo. Aktualnie prowadzi inwestorskie nadzory budowlane na obiektach zabytkowych, dzięki czemu może systematycznie obserwować problemy, jakie pojawiają się przy tego rodzaju obiektach i przełożyć swoją wiedzę teoretyczną na aspekty praktyczne. Ponadto czynnie uczestniczy w pracach o charakterze ekspertyz naukowo-technicznych rozwiązując problemy pojawiające się w obiektach zabytkowych.

Główne tematy badań naukowych to diagnostyka i monitoring konstrukcji inżynierskich z ukierunkowaniem na obiekty zabytkowe. Dotyczą one teorii, badań doświadczalnych oraz tworzenia i zastosowań systemów obliczeniowych. Badania koncentrują się głównie na opracowaniu skutecznych i niezawodnych systemów diagnostycznych konstrukcji budowlanych przy wykorzystaniu technik nieniszczących (ang. NDT – non-destructivetesting). Podjęta tematyka podąża za aktualnymi trendami badawczymi i daje szerokie możliwości poznawania konstrukcji budowlanych. Techniki NDT odgrywają ważną rolę w monitorowaniu stanu technicznego badanych elementów umożliwiając zapewnienie niezawodności konstrukcji. Jest to szczególnie istotne w przypadku obiektów dziedzictwa kulturowego, w których tak ważny jest brak ingerencji mogącej wpłynąć na substancję zabytkową. Obiekty takie są objęte szczególną ochroną, a wykonywanie badań nieinwazyjnych umożliwia pozostawienie konstrukcji w nienaruszonym stanie przyszłym pokoleniom. Prowadzone badania naukowe skupiają się na wykrywaniu defektów wewnętrznych badanych struktur, lokalizacji pustek powietrznych i kawern, identyfikacji właściwości materiałowych oraz geometrii badanego przekroju. Wśród metod nieniszczących, jakimi podczas badań posługuje się dr inż. Monika Zielińska wyróżnić można między innymi metodę ultradźwiękową oraz metodę georadarową. Celem prowadzonych badań jest dogłębne poznanie metod, ocena zasadności ich stosowania w dziedzinie inżynierii lądowej oraz opracowanie algorytmów umożliwiających ich zintegrowane działanie.

W latach 2018-2021r. dr inż. Monika Zielińska była kierownikiem projektu badawczego PRELUDIUM pt. Ocena algorytmów ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej w kontekście przydatności do obrazowania stanu zachowania konstrukcyjnych elementów drewnianych i murowych, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Badania prowadzone na obiektach zabytkowych stały się przyczynkiem do objęcia ochroną patentową własności intelektualnej zatytułowanej Sposób wyznaczania granicy między ośrodkami stałymi, z których jeden zawiera inkluzję, zwłaszcza w obiektach budowlanych, której współautorem jest dr inż. Monika Zielińska. Wyniki prowadzonych badań są systematycznie publikowane w czasopismach z listy JCR (m.in. Construction and Building Materials, Materials, Measurements, Journal of Applied Geophysics) oraz wygłaszane na międzynarodowych konferencjach.

141 wyświetleń