Dr inż. Marcin Wekwejt z Nagrodą im. Jana Uphagena | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-29

Dr inż. Marcin Wekwejt z Nagrodą im. Jana Uphagena

Laureat i wiceprezydent Gdańska
Dr inż. Marcin Wekwejt oraz Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Fot. Łukasz Bień/UG
Dr inż. Marcin Wekwejt z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa został laureatem 20. edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych. Nagrodę otrzymał za „znaczące osiągnięcia naukowe w zakresie inżynierii biomateriałów, w tym szczególnie za opracowanie innowacyjnych funkcjonalnych cementów kostnych do zastosowań terapeutycznych”. 

Marcin Wekwejt  jest absolwentem studiów inżynierskich w inżynierii biomedycznej (Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich i Collegium Medicum im. L. Rydygiera), studiów magisterskich w inżynierii mechaniczno-medycznej (Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz studiów doktoranckich w dyscyplinie inżynierii materiałowej (PG). Uzyskał z wyróżnieniem stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych za interdyscyplinarną rozprawę doktorską pt. ,,Modyfikacja cementu kostnego w celu uzyskania długotrwałej ochrony antybakteryjnej". Od 2018 r. pracuje w Zakładzie Technologii Biomateriałów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG, obecnie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego.

Zainteresowania naukowe dr. inż. Marcina Wekwejta związane są z biofunkcjonalnymi kompozytowymi materiałami cechującymi się efektywnymi właściwościami antybakteryjnymi i/lub antyosteoporotycznymi oraz innowacyjnymi podwójnie wiążącymi cementami kostnymi (tzw. dual-setting bone cements). Jego dotychczasowe osiągnięcia polegały na opracowaniu bioaktywnych cementów kostnych na bazie poli(metakrylanu metylu) domieszkowanych biodegradowalnymi komponentami i/lub aktywnymi substancjami, w szczególności nanometalami oraz bioaktywnymi szkłami. Prowadzi badania dotyczące przede wszystkim właściwości użytkowych (czasu wiązania i utwardzania), mechanicznych (wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz twardości), strukturalnych (SEM, XRD, FTIR), funkcjonalnych (czasu degradacji, wstrzykiwalności i uwalniania substancji aktywnych) oraz biologicznych (hemo- i cytozgodności oraz aktywności antybakteryjnej) biomateriałów.     

Zrealizował liczne staże badawczo-naukowe, m.in. w Turku Clinical Biomaterials Centre w Finlandii, Department for Functional Materials in Medicine and Dentistry na Uniwersytecie w Würzburgu w Niemczech, Centre for Functional and Surface Functionalized Glass (FunGlass) w Słowacji, Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej Specjalistycznego Szpitalu w Kościerzynie, Zakładzie Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, czy Instytucie Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Obecnie jest kierownikiem projektów: ,,Opracowanie nowego cementu kostnego na bazie fosforanu magnezu dedykowanego jako degradowalny substytut kości” (TECHNETIUM) oraz ,,Opracowanie nowego wstrzykiwalnego ceramiczno-polimerowego cementu kostnego” (PLUTONIUM), a także jest wykonawcą w projekcie ,,Injectable nanocomposite for an instantaneous fixation of titanium implants in a bone with effective antibacterial properties’’ (ARGENTUM), który doprowadził już do złożenia zgłoszenia patentowego. 

Pełni funkcję opiekuna Międzywydziałowego Koła Naukowego „Materiały w Medycynie”, Przewodniczącego komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „IMPLANTY” i przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej, a wcześniej był członkiem w Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej. 

O nagrodzie

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena to prestiżowe gdańskie wyróżnienie przyznawane studentom i absolwentom  gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych (w tym roku otrzymała ją Ariadna Łada-Maśko za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie psychologii klinicznej dziecka w systemie rodziny) oraz nauk ścisłych i przyrodniczych (otrzymał ją dr inż. Marcin Wekwejt). Do tej pory nagrodą wyróżniono 35 młodych naukowców.

Nagrodę przyznaje Prezydent Miasta Gdańska na wniosek kapituły, w skład której wchodzą prezesi oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni.

Tegoroczne nagrody wręczono 25 maja, podczas walnego zebrania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Podczas tego samego wydarzenia wręczono również nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki za rok 2022. Aż trzy z pięciu równorzędnych nagród przypadły naukowcom z Politechniki Gdańskiej. Laureaci: dr inż. Michał Winiarski, dr inż. Erwin Wojtczak oraz dr inż. arch. Agnieszka Szuta.

Więcej

529 wyświetleń