Centrum Zamówień Publicznych jest jednostką organizacyjną administracji centralnej Politechniki Gdańskiej.

Do zadań centrum należy:

 1. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 2. Przyjmowanie od jednostek organizacyjnych i bilansowanie w skali uczelni rocznych planów zamówień publicznych jednostek i sporządzenie planu zamówień publicznych uczelni,
 3. Aktualizacja planu w oparciu o zatwierdzone korekty,
 4. Prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych,
 5. Zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych na tablicy ogłoszeń, przekazywanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz zamieszczenie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych na wniosek jednostki organizacyjnej,
 6. Współpraca z realizatorami i komisjami przetargowymi we wszystkich fazach udzielania zamówienia publicznego,
 7. Parafowanie, na wniosek jednostki organizacyjnej, prawidłowości sporządzenia SWZ,
 8. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych,
 9. Doradztwo i udzielanie informacji pracownikom Politechniki Gdańskiej z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
 10. Organizacja szkoleń z zakresu zamówień publicznych,
 11. Gromadzenie i udostępnianie literatury z zakresu zamówień publicznych,
 12. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych.