Nowy Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej – zmiany dot. stypendium rektora | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-29

Nowy Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej – zmiany dot. stypendium rektora

Symbol paragrafu
Dnia 29 września 2023 r. został podpisany przez Rektora nowy Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej, będący załącznikiem do Zarządzenia Rektora nr 42/2023. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1. października 2023 r.

Przypominamy, iż każdy student wnioskujący o świadczenie, oświadcza, że zapoznał się z jego treścią.

Zapoznaj się z treścią Regulaminu

Zmiany w Regulaminie dotyczą przede wszystkim dostosowania do przepisów nadrzędnych, a także przyznawania stypendium rektora:

  1. Stypendia nie będą przyznawane wg kryteriów I, II i III (jak dotychczas). Kryterium I i II zostają uwspólnione tj. student uzyskuje sumę punktów za średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, suma punktów plasuje studenta w rankingu.
  2. Stypendium dla studentów 1 roku studiów I stopnia – jedyna zmiana dotyczy nazewnictwa, ze względu na rezygnację z „kryteriów”
  3. Zmiana wzoru wyliczającego sumę punktów studenta, wynikająca z pkt 1 – włączenie do wzoru punktacji za osiągnięcia sportowe.
  4. Nie wylicza się średniej ocen, gdy nie zaliczono przedmiotu (ocena 2 lub brak oceny).
  5. Średnia ocen przyjmowana będzie na dzień 31 października (semestr zimowy) i 12 marca (semestr letni).
  6. Zmiana punktacji w katalogach osiągnięć.
  7. Uszczegółowienie wymagań dotyczących dokumentowania osiągnięć.
  8. Zmiany w podziale puli stypendiów – pulę na semestry, tryb studiów oraz specjalności dzieli się proporcjonalnie do liczebności grup.
2520 wyświetleń