Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej powstało w trakcie kadencji władz uczelni w latach 1987-1990 z inicjatywy ówczesnego rektora PG, prof. Bolesława Mazurkiewicza oraz innych wybitnych absolwentów uczelni, m.in. prof. Jerzego Doerffera, prof. Witolda Urbanowicza, doc. Wiesława Gruszkowskiego, prof. Zbigniewa Kowalskiego, mgra inż. Bogdana Kasprzyckiego oraz inż. Wojciecha Wójciaka.  Wyżej wymienieni tworzyli Komitet Organizacyjny, który od listopada 1987 roku pracował nad przyszłą strukturą i Statutem Stowarzyszenia.

20 maja 1988 roku odbyło się pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia, który to dzień należy uważać za datę powstania SAPG. Pierwszym przewodniczącym Stowarzyszenia został prof. Jerzy Doerffer.

W trakcie swojej działalności Stowarzyszenie stara się zebrać rozproszonych po świecie absolwentów PG i włączyć ich do aktywnej współpracy z Uczelnią i macierzystymi wydziałami, organizując zjazdy i współuczestnicząc w organizacji konferencji, odczytów i innych wydarzeń naukowych, realizując w ten sposób swoje cele i zadania wynikające ze Statutu. Informacje o  SAPG od początku działalności udostępniane były na łamach "Pisma PG", obecnie publikowane są  także na stronach uczelni i SAPG.

Więcej informacji na temat aktywności absolwentów