WYNIKI - Dofinansowanie do wydarzeń naukowych (2. edycja) / RESULTS - Co-financing of scientific events (2nd edition) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-30

WYNIKI - Dofinansowanie do wydarzeń naukowych (2. edycja) / RESULTS - Co-financing of scientific events (2nd edition)

Wniosek

[PL]

Poniżej znajduje się lista osób, które otrzymały dofinansowanie do wydarzeń naukowych.

WYNIKI
 

WAŻNE - Instrukcja rozliczenia dofinansowania


Opcja 1. Faktura musi być wystawiona na politechnikę, inaczej środki nie zostaną zwrócone.

Dane do faktury:

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
NIP: 584 020 35 93


Opcja 2. Faktura może zostać opłacona przez politechnikę, jednak tylko w przypadku, kiedy dofinansowanie pokrywa cały koszt opłaty (pkt. 2a) lub przez kogoś innego ze zwrotem poniesionych kosztów (pkt 2b). W przypadku, kiedy dofinansowanie pokrywa tylko część kosztów, należy stosować procedurę opisaną w pkt 2b.

a) W przypadku kiedy płatności ma dokonać PG, fakturę należy przesłać do Działu Spraw Studenckich do Pani Marty Judek (marta.judek@pg.edu.pl) wraz z danymi do przelewu, jeśli nie widnieją na fakturze (dane firmy, adres, dane banku, adres banku, nr konta, SWIFT kod). Najlepiej, żeby termin na zapłatę wynosił przynajmniej 3 tygodnie. W przypadku kiedy termin będzie krótszy, istnieje ryzyko, że faktura nie zostanie zapłacona na czas.

b) W przypadku, kiedy sami płacimy za fakturę, aby otrzymać zwrot kosztów, należy przesłać do Działu Spraw Studenckich do Pani Marty Judek (marta.judek@pg.edu.pl) następujące dokumenty:

  • fakturę
  • dowód dokonania płatności (np. potwierdzenie wykonania przelewu)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów ze środków własnych ze wskazaniem numeru konta, na które ma zostać dokonany zwrot (wg wzoru)

Oprócz tego proszę wysłać samą fakturę na sdpg@pg.edu.pl.

Proszę pamiętać, że zgodnie z regulaminem maksymalna kwota dofinansowania to 2000 zł dla konferencji międzynarodowych i 500 zł dla krajowych. W przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pokryje jedynie część kosztów, równą maksymalnej kwocie dofinansowania.[EN]

Below is a list of people who received funding for scientific events.

RESULTS
 

IMPORTANTInstruction of the funding


Option 1. The invoice must be issued to the Gdańsk University of Technology, otherwise the costs will not be refunded.

Invoice details:

Gdańsk University of Technology
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
VAT ID: 584 020 35 93


Option 2. The invoice can be paid by the University but only if the fee is fully covered with funding program (point 2a) or by someone else with later refund (point 2b). If funding covers only a part of full cost, the only way of obtaining the fund is procedure described in point 2b.

a) If payment is to be made by the University, the invoice with all information needed to make payment (company name and address, bank address, account number and SWIFT code) should be sent to Student Affairs Office to Ms. Marta Judek (marta.judek@pg.edu.pl) and a copy of the email with the invoice to sdpg@pg.edu.pl. The deadline for payment should be at least 3 weeks. If the deadline is shorter, there is a risk that the invoice will not be paid on time.

b) If you are paying the invoice yourself, you will need to send the following documents to Student Affairs Office to Ms. Marta Judek (marta.judek@pg.edu.pl) to receive the refund:

  • invoice
  • proof of payment (e.g. transfer receipt)
  • a statement that the costs were covered with own funds, indicating the account number to which the refund should be made (attachment)

In addition, please send the invoice itself to sdpg@pg.edu.pl.

Please note that according to the regulations, the maximum amount of funding is 2000 PLN for international conferences and 500 PLN for national conferences. If these amounts are exceeded, the grant will cover only part of the costs, equal to the maximum amount of funding.

193 wyświetleń