Gdańsk oczami studentów. Nagrody w konkursie architektonicznym | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-27

Gdańsk oczami studentów. Nagrody w konkursie architektonicznym

Wspólne zdjęcie uczestników konkursu
Uczestnicy konkursu. Fot. Materiały prasowe
Studenci architektury zaproponowali swoją wizję rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych obszaru Gdańska pomiędzy Starym Miastem a terenem Gazowni. 26 marca ogłoszono wyniki studenckiego konkursu architektonicznego.

Zadaniem piętnastej edycji konkursu przeprowadzonego przez Miasto Gdańsk i Politechnikę Gdańską było zbadanie wzajemnego oddziaływania przestrzeni miejskich i zaprojektowanie powiązań przestrzennych pomiędzy Starym Miastem a terenem Gazowni oraz powiązań zewnętrznych obszaru konkursowego ze Stocznią Cesarską, Osiedlami Doki, Brabank i Chlebowa. Uczestnicy konkursu mieli zaproponować nowe formy zagospodarowania tego obszaru w skali urbanistycznej i architektonicznej.

W konkursie, który był skierowany do studentów I semestru studiów magisterskich na Wydziale Architektury PG wzięło udział 19 zespołów projektowych.

Do oceny prac powołano sąd konkursowy w składzie: prof. Ewa Kuryłowicz, prof. Magdalena Staniszkis, prof. Katarzyna Zielonko-Jung, przewodnicząca sądu konkursowego, prof. Antoni Taraszkiewicz, prof. Wojciech Targowski.

Sąd konkursowy przyznał jedną pierwszą nagrodę (12 tys. zł), nie przyznał nagrody drugiej, a także przyznał dwie równorzędne nagrody trzecie (po 6 tys. zł) oraz dwa równorzędne wyróżnienia (po 3 tys. zł). Laureaci:

I nagroda – praca „Memory Gardens”, nr 11 

Zespół: Julia Krukowska, Paulina Barańska, Natalia Kwidzińska, Valeriia Rusnak

„Zwycięska praca skierowana jest nie tylko na rewitalizację, ułatwiająca miejską mobilność kompozycję i współczesne rozwiązania komunikacyjne, ale na budowanie wspólnoty w mieście poprzez miejsca duchowe, co jest zadaniem niełatwym. Projekt zawarty w pracy nr 11 z owych miejsc czyni jednak realne przestrzenne narzędzie integracji ludzi i budowy wspólnoty”. 

III nagroda (równorzędna) – praca „Dookoła”, nr 3

Zespół: Oliwia Hauchszulz, Marcin Owczarek, Jan Lefanczyk

„Walorami zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych są między innymi: czytelne i racjonalne powiązanie nowych ciągów komunikacji pieszej i kołowej z ciągami istniejącymi, dobre powiązanie z najważniejszymi elementami przestrzeni otaczającej (w tym z Muzeum II Wojny Światowej), ciekawe, posiadające liczne otwarcia rozwiązanie waterfrontu z biegnącym wzdłuż Motławy bulwarem oraz dostosowana do charakteru miejsca i dość jednolita skala zabudowy”.

III nagroda (równorzędna) – praca nr 5

Zespół: Bogumiła Mączkowska, Michał Myka, Wiktoria Piasta

„Jury konkursu doceniło szczególnie decyzje projektowe Autorów/Autorek prowadzące do wykrystalizowania spójnej i czytelnej przestrzeni publicznej z dużym udziałem zieleni łączącej nabrzeże Martwej Wisły z Kanałem Raduni oraz istniejącym na jego drugim brzegu placem w okolicy budynku Poczty Polskiej. Jednocześnie zaproponowany układ urbanistyczny pozwala na alternatywne drogi dojścia nad najbardziej atrakcyjną strefę nabrzeżną dla osób nadchodzących z różnych kierunków. Forma zabudowy waterfrontu pozwala na kadrowanie przestrzeni nadwodnej i jej obserwację z głębiej położonych stref. 

Wyróżnienie – praca „Przepływ”, nr 6 

Zespół: Martyna Maliszewska, Dominika Ochocińska, Marta Stawska

„Praca wyróżniona za wnikliwe podejście do stworzenia dzielnicy o egalitarnym programie mieszkaniowym z obiektami infrastruktury społecznej oraz lokalnym centrum tworzącymi warunki dla zaspokojenia potrzeb i integracji lokalnej ludności. Wartością pracy jest także czytelny układ sieci ulic, o głównym kierunku łączącym kanał Raduni z frontem wodnym Motławy, wyznaczający kwartały o zabudowie czytelnie definiującej wnętrza urbanistyczne, chociaż można by oczekiwać bardziej czytelnego wyeksponowania przestrzennego powiązania z Muzeum II Wojny Światowej”.

Wyróżnienie – praca „7:10 spotkajmy się”, nr 16

Zespół: Wiktoria Przedpełska, Anna Czepil, Aleksandra Pikur

„Praca wyróżniona zwłaszcza za konsekwentny układ przestrzenny, budujący klarowne powiązania miasta z unikalną wartością miejsca, przestrzenią wodną Martwej Wisły i Motławy. Główna oś założenia osiąga uzasadnioną kulminację na nabrzeżu akwenu. Dodatkowym, zauważalnym walorem pracy jest czynnik integrujący nową tkankę z zastaną strukturą otoczenia – kontynuacja w projektowanej tkance kierunków sąsiadujących, nawet drugorzędnych ulic, przejść i osi widokowych”.


Konkursy architektoniczno-urbanistyczne dla studentów organizowane są w ramach współpracy pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku a Wydziałem Architektury PG. Tematyka konkursów, choć za każdym razem inna, posiada wspólny mianownik. Wybór tematu dyktowany jest chęcią uzyskania pogłębionej analizy urbanistycznej poprzedzającej działania inwestycyjne w problematycznych obszarach miasta. Ten swoisty poligon projektowy jakim jest konkurs studencki pozwala przyszłym architektom sprawdzić swoje umiejętności w rozwiązywaniu realnych problemów, a Miasto, współorganizator konkursu, zyskuje bardzo ciekawe analizy i wnioski, które może później wykorzystać do korekty własnych założeń urbanistycznych lub inwestycyjnych.

20 wyświetleń