Ocena śródokresowa (dotyczy doktorantów 2 roku) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-01

Ocena śródokresowa (dotyczy doktorantów 2 roku)

zdjęcie

W połowie okresu kształcenia doktorant podlega ocenie śródokresowej zgodnie z art. 202 ustawy Prawo o szkolnictwie i nauce.

Informujemy, że szablony dokumentów związane z oceną śródokresową składane w połowie okresu kształcenia to:

 • Raport śródokresowy doktoranta (word)
 • Ankieta oceny jakości opieki promotorskiej (word)
 • Podsumowanie pracy doktoranta za okres 2 lat (word)


Szablony dokumentów dostępne są na stronie -> Szkoła Doktorska Wdrożeniowa-> dokumenty związane z oceną śródokresową

e-dokumenty  zostaną dodane do kont doktorantów w systemie Moja PG przez pracowników Biura Szkoły w czerwcu.
Przekazanie dokumentów do Biura Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej odbywa się w systemie MojaPG > Student > eDokumenty 

Ocena śródokresowa dokonywana jest na podstawie:

 • oceny raportu śródokresowego złożonego przez doktoranta zakończonej wystawieniem 3 recenzji - indywidualne recenzje przygotowywane są przez 3 członków komisji ds. oceny śródokresowej, mogą być one pozytywne lub negatywne,
 • odpowiedzi doktoranta na negatywne recenzje,
 • wyniku rozmowy z doktorantem - elementem rozmowy jest krótka prezentacja w języku polskim dotycząca wyników osiągniętych przez doktoranta

Wynik oceny śródokresowej jest pozytywny, jeżeli co najmniej dwóch członków komisji po rozmowie z doktorantem przedstawiło pozytywne recenzje.

W przeciwnym przypadku wynik oceny śródokresowej jest negatywny.

W przypadku oceny negatywnej doktorant zostaje skreślony z listy doktorantów.

Terminarz dotyczący oceny śródokresowej

 • Zebranie dokumentacji od doktorantów(raport śródokresowy, raport z realizacji indywidulanego planu badawczego wraz z załącznikami) 31 sierpnia 2023r. (liczy się data zatwierdzenia dokumentu w systemie przez promotora).
 • Przekazanie dokumentacji komisji nastąpi na początku września
 • Ocena raportów przez członków komisji  wrzesień ( wg regulaminu 30 dni od otrzymania raportu)
 • Przekazanie uwag  doktorantów do ewentualnych negatywnych recenzji pierwsza połowa października
 • Rozmowy z doktorantami i promotorami (online) druga połowa października , przy czym dokładne terminy rozmów z poszczególnymi doktorantami i promotorami zostaną wyznaczone przez przewodniczącego danej komisji w uzgodnieniu z pozostałymi członkami.

Sposób przeprowadzenia oceny został zdefiniowany w regulaminie  Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej.

Regulamin Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej (pdf, 838.55kB)

274 wyświetleń