Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej

UWAGA! Niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym lub w terminie przedłużonym - zgodnie z ustawą i §25 ust. 1 pkt 2 regulaminu - jest przesłanką obligatoryjną do skreślenia z listy doktorantów
W przypadku niemożliwości dotrzymania terminu wskazanego w IPB, należy złożyć wniosek o przedłużenie kształcenia, do którego dołącza się aktualizację IPB. Mówi o tym §23 regulaminu.

Aby zakończyć kształcenie w Szkole Doktorskiej należy:

  1. Zaliczyć wszystkie przedmioty oraz inne elementy kształcenia wymagane programem kształcenia w Szkole Doktorskiej w ramach dyscypliny, w której odbywa się kształcenie.> więcej szczegółów
  2. Nie później niż na 4. roku, zdać egzamin doktorski weryfikujący wiedzę na zaawansowanym poziomie z dyscypliny, w której prowadzone jest kształcenie. Egzamin organizowany jest przez Radę Dyscypliny / Dziedziny / Radę Naukową instytutu, sprawującą nadzór nad kształceniem w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, a jego wynik potwierdzony jest w protokole. W sprawie egzaminów należy kontaktować się bezpośrednio z przewodniczącymi rad dyscyplin / dziedzin / rad naukowych.
  3. Przekazać do biura Szkoły Doktorskiej kopię protokołu egzaminu doktorskiego, co umożliwi wystawienie przez Szkołę Doktorską zaświadczenia o uzyskaniu efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji w danej dyscyplinie, niezbędnego do złożenia rozprawy doktorskiej.
  4. Złożyć do właściwej Rady Dyscypliny / Dziedziny / Rady Naukowej instytutu, sprawującej nadzór nad kształceniem w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej,  rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów (zapis dot. opinii promotorów obowiązuje od 1.10.2023) i innymi wymaganymi przez Radę załącznikami.
  5. Przekazać do biura Szkoły Doktorskiej potwierdzenie złożenia rozprawy doktorskiej* we właściwej Radzie Dyscypliny / Dziedziny / Radzie Naukowej instytutu, sprawującej nadzór nad kształceniem w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej.
    Potwierdzeniem złożenia rozprawy doktorskiej może być kopia pisma skierowanego do Rady Dyscypliny / Dziedziny w sprawie wszczęcia postępowania ws. nadania stopnia doktora lub kopia pierwszej strony pracy doktorskiej. Dokument ten musi zawierać pieczątkę i podpis osoby przyjmującej, miejsce i datę złożenia rozprawy.

Szablony dokumentów: protokołu egzaminu doktorskiego oraz potwierdzenia złożenia rozprawy znajdują się na naszej stronie w zakładce Doktoranci > Formalności (Regulamin, ELD) > Do pobrania > Szablony.

Złożenie pracy doktorskiej do Rady Dyscypliny / Dziedziny / Rady Naukowej instytutu, sprawującej nadzór nad kształceniem w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, kończy kształcenie w Szkole Doktorskiej.

Po dopełnieniu całej procedury doktorant może otrzymać w biurze Szkoły Doktorskiej zaświadczenie o ukończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej. Szkoła Doktorska nie wydaje odrębnych dyplomów ani certyfikatów.


Uwaga:

Wymagania odnośnie do egzaminu doktorskiego, pracy doktorskiej i obrony doktoratu określa właściwa Rada Dyscypliny / Dziedziny / Rada Naukowa instytutu, która również powołuje recenzentów. Obrona pracy doktorskiej odbywa się przed  właściwą Radą Dyscypliny / Dziedziny / Radą Naukową lub przed komisją powołaną przez Radę. Dodatkowe informacje na temat rozprawy doktorskiej, postępowania ws. nadania stopnia doktora oraz składu rad można znaleźć na naszej stronie w zakładce Doktoranci > Kształcenie > Rozprawa doktorska

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości należnej na dzień złożenia rozprawy doktorskiej do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy i pod warunkiem zrealizowania całego programu kształcenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji. Jednocześnie całkowity okres wypłaty stypendium nie może przekroczyć łącznie 4 lat oraz stypendium przysługuje wyłącznie osobom nieposiadającym stopnia doktora (z chwilą obrony doktorant traci do niego prawo).

Podstawy prawne:

  • Ustawa PSWiN: art. 204 ust. 1-2 (ukończenie kształcenia), art. 209 ust. 1-2 i 8 (stypendium doktoranckie)
  • Regulamin Szkoły: §1 ust. 5a i §40 ust. 4 (ukończenie kształcenia), §27 ust. 8 (stypendium po ukończeniu kształcenia), §23 (zasady przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej)