Zawieszenie kształcenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zawieszenie kształcenia

Zawieszenie kształcenia na zasadach urlopu macierzyńskiego/warunkach urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego/rodzicielskiego

Zgodnie z §24

Regulaminu Szkoły Doktorskiej (pdf, 572.67kB)


"1. Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie, o którym mowa w §27 ust. 6."

Do ustalenia wysokości wspomnianego stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.


Zawieszenie kształcenia z powodu długotrwałej choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny/dzieckiem do 4 roku życia/dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności lub działania siły wyższej

§24 w/w Regulaminu:


"3. Kształcenie doktoranta może być również jednorazowo zawieszone w przypadku długotrwałej choroby doktoranta, poświadczonej zwolnieniem lekarskim, trudnej sytuacji rodzinnej wynikającej ze sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności lub wystąpienia okoliczności spowodowanej działaniem siły wyższej, na wniosek doktoranta, pozytywnie zaopiniowany przez promotora. Okres zawieszenia w takim przypadku nie może przekroczyć 1 roku, a decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły.
4. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 3, doktorant nie otrzymuje stypendium doktoranckiego, o którym mowa w §27 ust. 6"
 


Wnioski dotyczące zawieszenia kształcenia dostępne są w Biurze Szkoły Doktorskiej