Zawieszenie kształcenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zawieszenie kształcenia

Zgodnie z §24 Regulaminu Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie przez Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk:

   1. Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

   2. W okresie zawieszenia doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie, o którym mowa w §27 ust. 6.

W okresie zawieszenia kształcenia stypendium doktoranckie jest nadal wypłacane.

Zgodnie z §27 w/w Regulaminu:

   6.  W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.

W przypadku potrzeby skorzystania z ww. form zawieszenia kształcenia, należy wypełnić odpowiedni wniosek, dostępny w Biurze Szkoły Doktorskiej.