Przedłużenie kształcenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Przedłużenie kształcenia

Przedłużenie kształcenia w Szkole Doktorskiej

Z uwagi na to, że dla pierwszego naboru kształcenia w szkole (r.a. 2019/2020) zbliża się termin zakończenia kształcenia, i związany z tym termin złożenia rozprawy doktorskiej, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z regulaminem szkoły (§23) w uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności:

1) konieczność prowadzenia przez doktoranta dodatkowych badań naukowych,

2) opóźnienie wynikające z awarii urządzeń badawczych,

3) czasowy brak materiałów do prac eksperymentalnych,

4) długotrwałe procedury zamówień,

5) staż naukowy,

6) praca nad przygotowaniem znaczącej publikacji,

7) redakcja rozprawy doktorskiej,

8) czasowa niezdolność do pracy, udokumentowana zwolnieniem lub zaświadczeniem lekarskim,

9) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,

10) posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

- termin złożenia rozprawy doktorskiej i wynikający z niego okres kształcenia w Szkole Doktorskiej może zostać wydłużony na wniosek doktoranta.

 

Przedłużenie okresu kształcenia może uzyskać doktorant, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) złożył wniosek przed końcem okresu kształcenia, jednak po ocenie śródokresowej,

2) nie przedstawił rozprawy doktorskiej,

3) systematycznie realizował program kształcenia.

 

Jednorazowo przedłużenia udziela się o czas wskazany we wniosku, lecz nie dłużej niż o rok. Łączny okres przedłużenia nie może być dłuższy niż dwa lata.

 

W celu uzyskania przedłużenia okresu kształcenia doktorant powinien złożyć wniosek zaopiniowany przez promotora - ze wskazaniem nowego terminu złożenia rozprawy doktorskiej, do którego należy dołączyć:

  • każdorazowo - aktualizację indywidualnego planu badawczego, zawierającą szczegółowy plan realizacji pozostałych zadań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej oraz wykaz osiągnięć w pracy badawczej doktoranta,

  • przy wniosku o kolejne przedłużenie dodatkowo - sprawozdanie z realizacji badań od ostatniego przedłużenia.

Wnioski od zainteresowanych doktorantów IV roku będą przyjmowane przez system MojaPG do 30 czerwca 2023 r. – za pomocą eDokumentu [4-5. rok] Wniosek dotyczący przedłużenia kształcenia w Szkole Doktorskiej / terminu złożenia rozprawy doktorskiej , który doktorant może sam dodać do swojego konta w aplikacji Student. Wzór wniosku o przedłużenie można znaleźć w zakładce > Do pobrania.

Podania o przedłużenie złożone przez osoby, które w Indywidualnym Planie Badawczym wskazały czerwiec - sierpień 2023 r. jako termin złożenia rozprawy doktorskiej będą rozpatrywane na bieżąco bezpośrednio po złożeniu. Pozostałe podania o przedłużenie, z powodów innych niż staż lub niezdolność do pracy, zostaną rozpatrzone do końca września 2023 r. po dostarczeniu przez doktoranta kopii protokołu egzaminu doktorskiego.

Informacja dotycząca składek ubezpieczeniowych dla doktorantów przedłużających kształcenie po upływie 4 lat kształcenia (dotyczy doktorantów bez prawa do stypendium doktoranckiego)

I. Ubezpieczenie zdrowotne

Doktoranci, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, którzy przedłużają kształcenie (po upływie 4-letnego okresu pobierania stypendium) powinni być zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez podmiot prowadzący szkołę doktorską (Politechnikę Gdańską).

Doktoranci, przedłużający kształcenie, którzy:

byli zgłoszeni do ubezpieczeń zdrowotnych przez PG, jeśli nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia i byli zgłoszeni do ubezpieczeń z kodem 18-12 , zostaną wyrejestrowani z kodu 18-12 i zarejestrowani na kod 18-11, a tym samym zachowają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

nie byli zgłoszeni do ubezpieczeń zdrowotnych przez PG, ponieważ posiadali inny tytuł do ubezpieczenia (np. działalność gospodarcza, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna), ale nastąpiła zmiana, co skutkuje koniecznością zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez PG, powinni zgłosić się do biura szkoły celem złożenia odpowiednich dokumentów (wniosek o zmianę danych w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz odpowiednie formularze ZUS). Zgłoszenie nie może nastąpić wcześniej niż z pierwszym dniem po zakończeniu pobierania stypendium doktoranckiego. Obowiązek zgłoszenia wygasa z dniem ukończenia kształcenia albo skreślenia z listy doktorantów . 

Doktoranci są zobowiązani do informowania Szkoły Doktorskiej o każdorazowej zmianie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

II. Ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe)

Po upływie 4 lat kształcenia, a tym samym zakończenia pobierania stypendium doktoranckiego, podmiot prowadzący szkołę doktorską (Politechnika Gdańska) nie ma obowiązku zgłoszenia do ubezpieczania społecznego doktorantów, a tym samym opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

W związku z powyższym, doktoranci przedłużający kształcenie, zostaną wyrejestrowani z ubezpieczenia społecznego, a składki z tego tytułu nie będą odprowadzane przez Politechnikę Gdańską.