Ocena śródokresowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ocena śródokresowa

Realizacja indywidualnego planu badawczego podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia określonego w programie kształcenia. Dokładny termin oceny śródokresowej zostanie określony przez Dyrektora Szkoły i podany w aktualnościach.

Szczegóły oceny śródokresowej w 2023 r. są dostępne we wpisie.

 
Ocena śródokresowa dokonywana jest na podstawie złożonego przez doktoranta raportu śródokresowego, zawierającego:
 1. Raport z realizacji indywidualnego planu badawczego,
 2. Wykaz prac naukowych i twórczych doktoranta, opublikowanych i/lub zgłoszonych do publikacji (z podaniem statusu pracy: wysłana do redakcji, po pierwszej recenzji, przyjęta itp.) od daty rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej,
 3. Spis treści rozprawy doktorskiej,
 4. Ostatnia zaakceptowana wersja Indywidualnego Planu Badawczego. 

Raport z realizacji Indywidualnego Planu Badawczego musi:
 • Zostać przygotowany w języku angielskim,
 • Zawierać minimum 50 000 i maksimum 70 000 znaków (łącznie ze spacjami, z wyłączeniem wykazu literatury),
 • Zawierać:
  a. Cel badań i opis problemu badawczego,
  b. Uzasadnienie podejmowanej tematyki badawczej (motywacja) w kontekście obowiązującego stanu wiedzy,
  c. Analizę literatury przedmiotu,
  d. Opis metod badawczych,
  e. Opis postępu prac i przedstawienie osiągniętych wyników działalności badawczej, w odniesieniu do Indywidualnego Planu Badawczego,
  f. Wykaz literatury cytowanej w raporcie.

Raport śródokresowy wraz z załącznikami musi zostać zaakceptowany przez promotora

Oprócz złożenia raportu doktorant dokonuje oceny jakości opieki promotorskiej, wypełniając kwestionariusz oceny. Ocena jakości opieki promotorskiej dotyczy wyników pracy doktoranta osiągniętych we współpracy z promotorem i stopnia wywiązywania się przez promotora z obowiązków wskazanych w Regulaminie.

Szablony raportu śródokresowego doktoranta oraz ankiety oceny jakości opieki promotorskiej dostępne są w formacie word na stronie Szkoły Doktorskiej w zakładce Doktoranci--> Formalności (Regulamin, ELD) --> Do pobrania --> Szablony (dostęp po zalogowaniu).

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem komisja przeprowadza rozmowę z doktorantem. Elementem rozmowy jest krótka prezentacja wyników osiągniętych przez doktoranta. Prezentacja prowadzona jest w języku angielskim.

Wynik oceny śródokresowej ustalany jest na podstawie recenzji sprawozdań oraz wyniku rozmowy z komisją.


Wynik oceny śródokresowej: 

Ocena negatywna:

skutkuje skreśleniem doktoranta z listy doktorantów.

Ocena pozytywna:

skutkuje zwiększeniem stypendium doktoranckiego z 37% do 57% minimalnego wynagrodzenia profesora uczelni publicznej - po miesiącu, w którym dokonywana jest ocena śródokresowa. Co więcej, doktorant po ocenie śródokresowej z wynikiem pozytywnym może być zatrudniony na stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, przy czym jeżeli pracuje w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, stypendium wynosi 40% regularnego miesięcznego stypendium przyznanego mu po ocenie śródokresowej.