Program Kształcenia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Program Kształcenia

Platforma eNauczanie

Szkolenie BHP

Narzędzia do wideokonferencji i webinariów

Zajęcia Soft Skills

Programy kształcenia i plany zajęć dla poszczególnych dyscyplin

Plany zajęć na dany rok akademicki

Kształcenie w szkole doktorskiej jest:

 • oparte na programie kształcenia oraz indywidualnym planie badawczym,
 • interdyscyplinarne,
 • prowadzone w modułach,
 • prowadzone w języku angielskim.

Realizacja programu kształcenia

 • w przypadku realizacji przedmiotów obieralnych, doktorant przedstawia listę przedmiotów z oferty dydaktycznej Szkoły Doktorskiej lub spoza niej, zatwierdzoną przez promotora. W przypadku realizacji zajęć spoza oferty dydaktycznej Szkoły Doktorskiej wymagana jest zgoda Dyrektora Szkoły lub upoważnionego Koordynatora.
 • w przypadku, gdy na przedmiot zapisze się mniej niż 3 doktorantów (w przypadku zajęć finansowanych ze środków zewnętrznych mniej niż określono w odpowiednim regulaminie) przedmiot może nie być realizowany. Jeżeli przedmiot ten jest obowiązkowy, gwarantowane jest jego uruchomienie w kolejnym roku akademickim.
 • jeżeli, zgodnie z programem kształcenia, nałożono na doktoranta obowiązek realizacji przedmiotów wyrównujących różnice programowe, musi on zaliczyć je w wyznaczonym terminie.

Zaliczanie elementów programu kształcenia

W Szkole Doktorskiej nie stosuje się systemu punktów ECTS, a realizację programu kształcenia rozlicza się w sposób godzinowy. Warunki zaliczenia przedmiotu ustalane są przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu z doktorantami na początku zajęć.

W celu zaliczenia roku kształcenia doktorant jest zobowiązany:
 • uzyskać zaliczenie zajęć,
 • odbyć (jako prowadzący lub jako uczestniczący w prowadzeniu) zajęcia dydaktyczne ze studentami I i/lub II stopnia, będące praktyką zawodową- sposób ich prowadzenia podlega ocenie (pozytywnej lub negatywnej) wystawianej przez hospitującego te zajęcia,
 • zrealizować zajęcia w wymaganym dla danego okresu wymiarze godzinowym,
 • opracować i uaktualniać indywidualny plan badawczy,  według wzoru określonego przez Dyrektora Szkoły,
 • złożyć Dyrektorowi Szkoły sprawozdanie z przebiegu pracy naukowej (semestralne w przypadku doktorantów pierwszego roku, zaś roczne w przypadku doktorantów wyższych lat kształcenia), według wzoru określonego przez Dyrektora Szkoły
 • uzyskać pozytywną ocenę swojego promotora,
 • brać aktywny udział w seminariach katedralnych/wydziałowych/instytutowych oraz w dorocznym seminarium doktoranckim, w sposób określony przez Dyrektora Szkoły lub Koordynatora,
 • prowadzić aktywną działalność publikacyjną,
 • po drugim roku kształcenia podejść do oceny śródokresowej i otrzymać ocenę pozytywną.

Możliwości dokonywania zmian w realizacji przez doktoranta Programu Kształcenia

Ramowe programy kształcenia oraz stan zaliczenia przedmiotów

Każdy doktorant odbywający kształcenie w Szkole Doktorskiej sam może sprawdzić stan zaliczenia przedmiotów na swoim koncie w systemie MojaPG -  Link do instrukcji CUI.

Jednocześnie przypominamy, że stan zaliczenia przedmiotów należy porównywać z wymaganiami opisanymi w ramowym programie kształcenia..

Prosimy kierować się programem dla danej edycji (rok rozpoczęcia kształcenia):

Dla kogo

doktorantów rozpoczynających kształcenie w r.a. 2024/2025

doktorantów rozpoczynających kształcenie w r.a. 2023/2024

doktorantów rozpoczynających kształcenie w r.a. 2022/2023

doktorantów rozpoczynających kształcenie w r.a. 2021/2022

doktorantów rozpoczynających kształcenie w r.a. 2020/2021 

doktorantów rozpoczynających kształcenie w r.a. 2019/2020 


Prosimy śledzić zakładki dla programu kształcenia dla swojej dyscypliny oraz te odnoszące się do zajęć SOFT SKILLS i innych ogólnych zajęć publikowanych na niniejszej stronie.

Harmonogram zajęć dostępny jest w postaci publicznego kalendarza webmail, który można podczepić pod swój kalendarz osobisty.
W kalendarzu w nawiasach kwadratowych zastosowane zostały skróty od nazw dyscyplin, aby wiadomo było dla kogo przeznaczone są dane zajęcia.