Praktyka zawodowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Praktyka zawodowa


Doktoranci w ramach programu kształcenia w szkole doktorskiej są zobowiązani do współprowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami I-II stopnia w zespole z innymi nauczycielami (bierna praktyka zawodowa), a następnie samodzielnego prowadzenia zajęć (czynna praktyka zawodowa):

  • wymiar biernej praktyki zawodowej (obowiązkowej dla I-II roku) wynosi max. 30 godz. rocznie.
  • wymiar czynnej praktyki zawodowej (obowiązkowej dla III-IV roku) wynosi max. 60 godz. rocznie. Doktoranci po ocenie śródokresowej, zatrudnieni w charakterze nauczyciela akademickiego na Politechnice Gdańskiej i prowadzący zajęcia dydaktyczne na uczelni, są zwolnieni z praktyki czynnej.

Dokładny wymiar praktyk dla zajęć dla danej dyscypliny - zgodnie z regulaminem szkoły - określa dziekan wydziału prowadzącego daną dyscyplinę, jednak nie może on przekraczać ww. limitu wynikającego z programu kształcenia.
W przypadku podmiotów współprowadzących szkołę (IMP PAN i IBW PAN) doktoranci mogą nie prowadzić zajęć dydaktycznych – decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik instytutu.
Zajęcia w ramach praktyki zawodowej mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim - do uzgodnienia z osobą odpowiedzialną za przedmiot.

Potwierdzenia/sprawozdania realizacji praktyk doktoranci dokonują w sprawozdaniu z przebiegu pracy naukowej / kształcenia w szkole doktorskiej (semestralne w przypadku doktorantów pierwszego roku, zaś roczne w przypadku doktorantów wyższych lat kształcenia). Wzór sprawozdania jest dostępny w zakładce >>> do pobrania


Zaliczenie tego modułu programu kształcenia może się odbyć na podstawie:

  • dopisania się doktoranta do uczestników kursu dla studentów I/II stopnia, który doktorant miał współprowadzić i obserwacji sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela akademickiego,
  • przygotowania przez doktoranta instrukcji zajęć, filmów instruktażowych lub innych materiałów dydaktycznych do zajęć, które doktorant miał współprowadzić.
     

Tylko w wyjątkowej sytuacji może nastąpić przesunięcie realizacji praktyk na kolejny rok akademicki, na indywidualny wniosek doktoranta, zaakceptowany przez koordynatora grupy dyscyplin. Przeniesienie praktyk oznacza konieczność realizacji praktyk w podwójnym wymiarze w kolejnym roku akademickim (praktyka za dany rok i za zeszły rok).