Rozprawa doktorska

Art. 187. UPSWiN

1. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. 
2. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne. 
3. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
4. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.


Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

podstawa prawna:


Skład osobowy Rad Dziedzin Naukowych i Rad Dyscyplin Naukowych

W przypadku pytań, prosimy o kontakt bezpośrednio z Radami Dziedzin i Dyscyplin Naukowych (PG), a także z Radami Naukowymi (Instytuty PAN).


Język rozprawy doktorskiej przygotowywanej w ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej
 • ekonomia i finanse [EiF] --> doktoranci sami mogą wybrać język rozprawy - polski lub angielski
 • nauki o zarządzaniu i jakości [ZiJ] -->  doktoranci sami mogą wybrać język rozprawy - polski lub angielski
 • nauki chemiczne [NCh] --> doktoranci sami mogą wybrać język rozprawy - polski lub angielski
 • nauki fizyczne [NF] -->  doktoranci sami mogą wybrać język rozprawy - polski lub angielski
 • matematyka [M] --> doktoranci sami mogą wybrać język rozprawy - polski lub angielski
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport [ILGiT] --> doktoranci sami mogą wybrać język rozprawy - polski lub angielski
 • architektura i urbanistyka [AiU] --> doktoranci sami mogą wybrać język rozprawy - polski lub angielski
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka [IŚGiE] --> doktoranci sami mogą wybrać język rozprawy - polski lub angielski
 • inżynieria materiałowa [IMa] --> doktoranci sami mogą wybrać język rozprawy - polski lub angielski
 • inżynieria mechaniczna [IMe] --> doktoranci sami mogą wybrać język rozprawy - polski lub angielski
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne [AEEiTK] --> język angielski
 • informatyka techniczna i telekomunikacja [ITiT] --> doktoranci sami mogą wybrać język rozprawy - polski lub angielski
 • inżynieria biomedyczna [IB] --> doktoranci sami mogą wybrać język rozprawy - polski lub angielski
 • IMP PAN: inżynieria mechaniczna [IMe] --> doktoranci sami mogą wybrać język rozprawy - polski lub angielski
 • IBW PAN: inżynieria lądowa i transport [ILiT] --> doktoranci sami mogą wybrać język rozprawy - polski lub angielski