Zadania Zespołu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zadania Zespołu

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 38/2019 z 1 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Politechniki Gdańskiej 

Zadania zespołu

w zakresie obsługi prawnej:

 • udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa własności przemysłowej,
 • przygotowywanie wzorów umów i innych dokumentów dotyczących ochrony i komercjalizacji własności przemysłowej uczelni,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych wydawanych przez organy uczelni (statut, regulaminy, zarządzenia) w sprawach własności przemysłowej,
 • opiniowanie umów z podmiotami zewnętrznymi, w tym typu spin-off, komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych umów cywilnoprawnych zawieranych przez uczelnię w sprawach własności przemysłowej,
 • udział w negocjacjach dotyczących polubownego zakończenia sporów w sprawach własności przemysłowej,
 • reprezentowanie Uczelni na podstawie pełnomocnictwa rektora przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi i innymi organami wymiaru sprawiedliwości, władzy państwowej i samorządowej w sprawach własności przemysłowej oraz przed zagranicznymi urzędami ds. własności przemysłowej;
 

w zakresie ochrony własności przemysłowej powstałej w uczelni:

 • prowadzenie centralnych rejestrów zgłoszeń projektów wynalazczych, znaków towarowych i rozwiązań innowacyjnych przeznaczonych do komercjalizacji (know-how),
 • realizacja zadań związanych z utrzymaniem w mocy praw wyłącznych posiadanych przez Uczelnię,
 • udzielanie porad twórcom – pracownikom, studentom Uczelni, w zakresie zagadnień związanych z ochroną własności przemysłowej oraz procedur dotyczących postępowania zgłoszeniowego w PG,
 •  współdziałanie przy typowaniu i kierowaniu projektów wynalazczych do postępowań przetargowych, mających na celu wyłonienie zewnętrznych rzeczników patentowych do prowadzenia postępowań o uzyskanie praw wyłącznych przez Uczelnię z Urzędu Patentowego RP i z zagranicznych urzędów patentowych,
 • uczestniczenie w komisjach przetargowych związanych z ochroną własności przemysłowej,
 • nadzór nad postępowaniami o uzyskanie praw wyłącznych prowadzonymi przez zewnętrznych rzeczników patentowych,
 • organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu ochrony własności przemysłowej;
 

w zakresie komercjalizacji prac badawczych i naukowych stanowiących własność uczelni:

 • współdziałanie z wydziałami w zakresie negocjacji umów dotyczących wykorzystania własności przemysłowej uczelni,
 • prowadzenie rejestru umów licencyjnych, o współwłasności i innych dotyczących własności przemysłowej,
 • współpraca z innymi jednostkami Uczelni w sprawach dotyczących naruszeń praw własności przemysłowej uczelni;
 • świadczenie usług w zakresie informacji patentowej;
 • badanie stanu techniki dla projektów realizowanych w Uczelni oraz na zlecenie podmiotów
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony własności intelektualnej;
 • gromadzenie informacji patentowej.


Dodatkowo opinii rzecznika patentowego obligatoryjnie wymagają następujące dokumenty:
a) projekty zarządzeń, pism okólnych, instrukcji, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych uczelni dotyczące spraw własności przemysłowej;
b) wszystkie niestandardowe umowy zawierane z podmiotami trzecimi dotyczące prowadzenia badań podstawowych, przemysłowych i prac rozwojowych;
c) wszystkie umowy zawierane z podmiotami trzecimi dotyczące korzystania z wyników prac badawczo-rozwojowych lub ich przekazania, w szczególności umowy dotyczące praw własności przemysłowej, takie jak: o współwłasności praw do/z patentu, licencyjne,przeniesienia praw majątkowych;
d) kierowane do podmiotów trzecich w sprawach naruszeń własności przemysłowej, w tym do organów ścigania, organów sądowych lub innych organów orzekających;
e) umowy, decyzje, zlecenia dotyczące wynagrodzenia twórców projektów wynalazczych i nagród dla osób współpracujących przy wdrożeniu.