Stypendia naukowe dla doktorantów w ramach programu FRANCIUM | Politechnika Gdańska

Aktualności

Data dodania: 2021-04-19

Stypendia naukowe dla doktorantów w ramach programu FRANCIUM

Francium
2 tysiące złotych miesięcznie przez okres jednego roku w ramach stypendium projakościowego dla doktorantów to oferta nowego programu dla młodych naukowców Politechniki Gdańskiej.

Program FRANCIUM stanowi element realizacji zadań programu IDUB, który ma na celu stymulowanie aktywności badawczej doktorantów Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, a w szczególności ukierunkowanie tej aktywności na współpracę z jednostkami zagranicznymi. W ramach programu przyznawane są stypendia projakościowe wyróżniającym się uczestnikom Szkoły Doktorskiej, w szczególności doktorantom prowadzącym badania we współpracy międzynarodowej.

Beneficjenci stypendium

  • Doktoranci II roku Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej (Polacy i cudzoziemcy) posiadający przez w dorobku co najmniej jedną publikację autorską/współautorską o wartości min.70 pkt, według wykazu czasopism i materiałów konferencyjnych punktowanych ogłaszanego w komunikacie MEiN obowiązującym na dzień składania wniosku.
  • W konkursie mogą być zgłaszane wyłącznie publikacje wydane w czasopiśmie i/lub wydawnictwie indeksowanym w bazie WoS i/lub Scopus, napisane w języku angielskim lub innym języku kongresowym. Przedmiotem wniosku mogą być osiągnięcia doktoranta uzyskane w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020.

Warunki finansowania

  • Stypendium naukowe projakościowe wynosi 2 000 PLN miesięcznie.
  • Stypendium jest zwolnione z podatku od osób fizycznych i nie podlega oskładkowaniu ZUS.
  • Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy – na dany rok akademicki, tj. w edycji 2020/2021 do września 2021 r.
  • Stypendia wypłacane są wyłącznie przelewami na konto wskazane przez doktoranta w systemie informatycznym uczelni MojaPG.

Termin naboru

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w terminie od 19 do 30 kwietnia 2021, godz. 23.59.

Jak aplikować?

  • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenia osiągnięć wskazanych we wniosku, w tym wydruki z systemu MojaPG (profil Nauka > zakładka Prace N-B) dotyczących publikacji naukowych.
  • Wniosek powinien zostać zaopiniowany przez promotora Wnioskodawcy przed złożeniem.
  • Wnioski należy składać w wersji elektronicznej (format pdf) do Biura Szkoły Doktorskiej pod adres doctoral-school@pg.edu.pl w tytule maila prosimy podać nazwę programu: FRANCIUM.

Dodatkowe informacje 

196 wyświetleń