Prestiżowe stypendia FNP dla badaczek z PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-06-21

Prestiżowe stypendia FNP dla badaczek z PG

logotyp Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Dr inż. Beata Zima z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, dr inż. Paulina Parcheta-Szwindowska z Wydziału Chemicznego oraz doktorantka mgr inż. Karolina Górnicka z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej znalazły się w prestiżowym gronie laureatów programu stypendialnego START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Dr inż. Beata Zima jest adiunktem w Katedrze Mechaniki Budowli (WILiŚ). Do jej największych dotychczasowych osiągnięć należy opracowanie szeregu algorytmów do wykrywania, lokalizowania oraz szacowania rozmiaru uszkodzenia w elementach konstrukcji inżynierskich. Rozwiązanie to umożliwia skuteczne wykrycie uszkodzeń podpowierzchniowych bez ingerencji w strukturę konstrukcji i konieczności przeprowadzenia pomiarów referencyjnych, a więc w krótszym czasie i niższym kosztem niż za pomocą dostępnych obecnie metod. Co więcej, może być wykorzystywane nie tylko w budownictwie, ale np. do diagnostyki elementów maszyn, statków, połączeń klejowych, spoin i w biomechanice. Za cykl dziesięciu publikacji pt. „Analiza i wykorzystanie zjawiska propagacji fal w celu identyfikacji uszkodzeń mechanicznych” została nagrodzona nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki za rok 2020. W 2021 r. otrzymała również nagrodę Gdańskiego Oddziału PAN za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2020 r. w zakresie nauk technicznych. Obecnie kontynuuje prace nad usprawnieniem i opracowaniem nowych procesów diagnostycznych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Tematyka badań, które prowadzi dr inż. Paulina Parcheta-Szwindowska z Katedry Technologii Polimerów (WChem) związana jest z syntezą liniowych bio-polioli poliestrowych dedykowanych do otrzymywania termoplastycznych elastomerów poliuretanowych. Jest współautorką patentu pt. ,,Sposób otrzymywania liniowych bio-polioli poliestrowych” oraz czterech zgłoszeń patentowych. Obecnie realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, rozwijając tym samym tematykę swoich badań. Współpracuje z zespołem naukowym z Instytutu Chemii Makromolekularnej Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. W dorobku naukowym posiada 16 opublikowanych artykułów naukowych, z których 13 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Jest laureatką nagrody głównej Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Dziekanów Wydziału Chemii UG, Wydziału Chemicznego PG oraz Wydziału Farmaceutycznego GUMed za najlepszą pracę doktorską obronioną w 2019 r, a także laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla najlepszych doktorantów (2018 r.). Realizowała zadania zlecone przez zewnętrzne firmy przemysłowe związane z syntezą oraz badaniem materiałów poliuretanowych. Była także członkiem komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji która odbyła się w Gdańsku w 2018 r.

Mgr inż. Karolina Górnicka pracuje w Zakładzie Silnie Skorelowanych Układów Elektronowych w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej (WTiMS) i zajmuje się badaniem związków wykazujących nadprzewodnictwo. Opiekunem naukowym i promotorem jej pracy doktorskiej jest prof. Tomasz Klimczuk. Obecnie, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Princeton oraz Uniwersytetu w Osace, realizuje projekt finansowany z przez Narodowe Centrum Nauki. Kieruje projektem PRELUDIUM (NCN) i jest wykonawcą w projektach HARMONIA i OPUS (NCN). Efekty jej pracy naukowej ukazały się w 26 publikacjach z listy JRC o sumarycznym IF ponad 100. Jest  m.in. współautorką odkrycia dwóch nowych związków nieorganicznych wykazujących niekonwencjonalne nadprzewodnictwo (odkrycia dokonał międzynarodowy zespół badawczy, a mgr inż. Karolina Górnicka była pomysłodawczynią projektu, autorką metody syntezy i pomiaru właściwości fizycznych). Doktorantka jest też laureatką programu Diamentowy Grant).

O programie START

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej to najstarszy w kraju program stypendialny dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Program ma na celu wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Stypendyści wybierani są w drodze wieloetapowego konkursu, w którym pod ocenę brana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. Spośród 1034 tegorocznych kandydatów stypendia otrzyma 100 osób. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Lista laureatów konkursu START 2021

607 wyświetleń