Seminarium CAS 2023 – podsumowanie efektów badań w ramach programu IDUB | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-07-11

Seminarium CAS 2023 – podsumowanie efektów badań w ramach programu IDUB

argentum
Seminarium podsumowujące zakończone projekty IDUB w ramach trzech programów: Curium, Argentum i Scandium pokazało różnorodność i skalę prowadzonych na Politechnice Gdańskiej badań w Centrach POB.

W seminarium wyniki realizowanych projektów zaprezentowało 19 naukowców z czterech Centrów Priorytetowych Obszarów Badawczych Politechniki Gdańskiej: EkoTech, Materiałów Przyszłości, BioTechMed oraz Technologii Cyfrowych. Prelegenci przedstawili wyniki badań oraz uzyskane w ramach efekty takie jak: opracowane publikacje, dokonane zgłoszenia patentowe, wystąpienia na konferencjach, awans akademicki. Projekty realizowane były w ramach poszczególnych obszarów, w szczególności dotyczących tematyki środowiskowej, biomedycznej, technologii żywienia, energetyki, ICT lub miały charakter interdyscyplinarny. Na szczególną uwagę zasługują projekty z zakresu przeciwdziałania pandemii COVID-19, które umożliwiły powstanie nowych procesów technologicznych i wynalazków minimalizujących skutki pandemii oraz przejawiają perspektywę wykorzystania opracowanych rozwiązań w diagnostyce i leczeniu innych dolegliwości zdrowotnych.

Spotkanie miało otwarty, networkingowy charakter. Po dwóch pierwszych panelach seminarium odbyła się sesja posterowa, na której uczestnicy mieli możliwość podzielania się zdobytymi doświadczeniami i wiedzą merytoryczną na dedykowanych ścieżkach tematycznych. Realizowane projekty zapoczątkowały dyskusje na temat zastosowanych w badaniach rozwiązań. Była to także okazja do integracji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Duże zainteresowanie wzbudziły projekty:

- prof. dr hab. inż. Andrzeja Czyżewskiego pt.: „Badanie i rozwój nowych technologii do celu monitorowania stanu pacjentów z zakażeniem SARS-CoV2 w warunkach klinicznych i domowych”, w którym opracował technologię, która może zostać wykorzystywana w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów z niewydolnością serca, ocenie oddychania podczas snu, ocenie rytmu i wzorca oddechowego, a także daje możliwość lepszego monitorowania pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych.

- dr hab. inż. Małgorzaty Szczerskiej pt.: „Czujniki światłowodowe dla bezpiecznych i inteligentnych miast OPT iGEN SANITAS”, który zaprezentował dr inż. Paweł Wityk. W ramach projektu zaprojektowano i zbudowano prototyp czujnika światłowodowego, który będzie reagował na obecność przeciwciał SARS-Cov-2 w różnych środowiskach. Wyniki grantu przyczyniły się do zdobycia projektu na kwotę ponad 16 mln zł w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa (MEiN). 

- dr inż. Agaty Sommer pt.: „Bacterial cellulose as a matrix for vegetarian meat substitutes”, która przetestowała jakościowo dostępne w sklepach wegańskie zamienniki mięsa oraz rozpoczęła próbę stworzenia nowego, pełnowartościowego produktu celulozowego z hodowli Komagataeibacter xylinus (substytutu produktów mięsnych).

- dr hab. inż. Natalii Wójcik pt.: „Niobium and nitrogen containing bioactive glasses and glass-ceramics for bone-implant applications”, w którym opracowano nowe bioaktywne Na-Mg-Ca-P-O szkieł i szkło-ceramik ulepszonych poprzez domieszkowanie niobem i azotem, jako realnej alternatywy dla powszechnie stosowanych biomateriałów. 

- dr hab. inż. Anny Pietrenko - Dąbrowskiej pt. „Expedited Design Optimization of High-Frequency Structures Using Machine Learning and Response Features”, w którym opracowano efektywne procedury do szybkiej optymalizacji oraz projektowania układów wysokich częstotliwości. Wyniki badań zostały upowszechnione w postaci 16 publikacji, stanowiąc najwyższy wynik powstałych w ramach programu publikacji.oraz jedynej przedstawicielki projektów realizowanych i zakończonych w ramach programu SCANDIUM – dr inż. Marity McPhillips “Open Innovation Profile for Digital Transformation in Baltic Sea Region (OPENINNPRO)”, która współpracowała z jednostkami naukowymi z Łotwy oraz Danii poruszając tematykę otwartych innowacji w kontekście transformacji cyfrowej w regionie Bałtyckiego.

Swoimi osiągnięciami wyróżnił się dr Mattia Pierpaoli, zatrudniony dzięki programowi Nobelium realizował projekt w ramach grantu Argentum przy wsparciu dr hab. inż. Roberta Bogdanowicza oraz pozyskał projekt w ramach programu Opus.

Programy Argentum i Scandium miały na celu rozwój umiejętności zarządczych młodych naukowców i stanowiły preludium do efektywnego aplikowania o granty zewnętrzne, które miały stać się źródłem finansowania dla kolejnych etapów badań.

W seminarium wziął udział prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, który pozytywnie podsumował rezultaty projektów doceniając duże zaangażowanie prelegentów w badania, a także ich kontynuację w ramach programów zewnętrznych. Za organizację i prowadzenie seminarium odpowiedzialne było Biuro IDUB zarządzane przez dr inż. Monikę Wieczerzak.

292 wyświetleń