Sekretarz Ambasady Kataru z wizytą na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-12-04

Sekretarz Ambasady Kataru z wizytą na PG

Na zdjęciu od lewej: Aleksandra Harasiuk, prezydent Dubai-Pomeranian Social and Cultural Association, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Abdulla Almeraikhim, II Sekretarz Ambasady Państwa Katar w Warszawie, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji.
Na zdjęciu od lewej: Aleksandra Harasiuk, prezydent Dubai-Pomeranian Social and Cultural Association, Abdulla Almeraikhim, II Sekretarz Ambasady Państwa Katar w Warszawie, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji.
28 listopada br. na Politechnice Gdańskiej miało miejsce spotkanie rektora uczelni prof. Krzysztofa Wildego z II Sekreterzem Ambasady Państwa Katar w Warszawie Abdulla Almeraikhim. W spotkaniu uczestniczyli również: prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, oraz Aleksandra Harasiuk, prezydent Dubai-Pomeranian Social and Cultural Association.

Podczas rozmowy prof. Krzysztof Wilde, rektor uczelni przedstawił główne osiągnięcia Politechniki Gdańskiej oraz działania zmierzające do podniesienia międzynarodowej pozycji uczelni, takie jak m.in. realizacja projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, przystąpienie do Sojuszu ENHANCE czy prace nad utworzeniem Uniwersytetu Fahrenheita.

Sekretarz Almeraikhi podkreślił duże zainteresowanie Państwa Katar rozwojem współpracy naukowo-dydaktycznej i kulturalnej z podmiotami polskimi. Zaproponował pomoc w budowaniu współpracy między Politechniką Gdańską i uczelniami katarskimi.

Z kolei prof. Nieznański, prorektor uczelni poinformował o dotychczasowej współpracy Politechniki Gdańskiej, a zwłaszcza Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, z uczelniami katarskimi – Qatar University i Texas A&M University at Qatar. Owocem tej współpracy jest między innymi ponad 40 wspólnych publikacji, misje profesorów wizytujących na Politechnice Gdańskiej i w Katarze oraz udział naukowców z PG w projektach finansowanych przez Qatar National Research Funds. Są więc bardzo dobre fundamenty do dalszego rozwoju współpracy.

Aleksandra Harasiuk podzieliła się doświadczeniem we wspieraniu budowania relacji instytucji publicznych i przedsiębiorców z partnerami z krajów tworzących Radę Współpracy Zatoki (Gulf Cooperation Council). Stowarzyszenie, które reprezentuje, zmienia obecnie zakres działań w celu objęcia ich zasięgiem całego regionu krajów Zatoki. Spotkania władz uczelni z przedstawicielami tych krajów, inicjowane przez stowarzyszenie, mają na celu intensyfikowanie wymiany studentów i kadry akademickiej oraz zwiększanie współpracy badawczej. Budowanie wzajemnego zrozumienia i przełamywanie stereotypów to jeden z ważniejszych elementów współpracy.

Na zakończenie spotkania Sekretarz Almeraikhi zaprosił JM Rektora do złożenia wizyty w Katarze i wpisał się do Księgi Pamiątkowej PG.

366 wyświetleń