Przedłużenie naboru wniosków do programu Ventus Hydrogenii Redivivus w obszarze technologii wodorowych | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-21

Przedłużenie naboru wniosków do programu Ventus Hydrogenii Redivivus w obszarze technologii wodorowych

VHR

Szanowni Państwo, 

informujemy, że zgodnie z decyzją koordynatora programu VHR termin naboru wniosków dotyczący obszaru technologii wodorowych zostaje przesunięty do 30 września 2022 r. 

Termin naboru dla pozostałych obszarów tematycznych pozostaje bez zmian tj. 30 czerwca 2022 r. 


Program Ventus Hydrogenii Redivivus,  stanowi element wspierania realizacji zadań programu IDUB w zakresie działalności badawczo-wdrożeniowej. Celem Programu jest wsparcie badań o charakterze wdrożeniowym prowadzonych na Uczelni w obszarze technologii o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, w szczególności energetyki wiatrowej, technologii wodorowych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Budżet i warunki finansowania

Przedmiotem wniosku może być projekt badawczo-wdrożeniowy. Zespół realizujący (konsorcjum) powinien składać się z pracowników przynajmniej dwóch jednostek organizacyjnych Uczelni (wydziałów lub centrów), a jednostka organizacyjna Wnioskodawcy staje się liderem projektu. Możliwy jest udział w realizacji projektu, jako członków konsorcjum, podmiotów zewnętrznych, w tym z otoczenia przemysłowego, które zapewniają pokrycie kosztów bezpośrednich swojego udziału ze środków własnych.

W przypadku, gdy członkiem konsorcjum realizującego projekt ma być podmiot zewnętrzny, konieczne jest zawarcie umowy o utworzeniu konsorcjum, zawierającej m.in. sposób współdziałania stron, podział prac między stronami oraz określenie praw do własności intelektualnej efektów realizacji projektu.

W skład kosztów bezpośrednich projektu mogą wchodzić:

  • koszty zakupu aparatury dla uzyskania funkcjonalnej kompletności infrastruktury badawczej niezbędnej dla realizacji projektu;
  • koszty niezbędnych modernizacji i adaptacji pomieszczeń;
  • koszty materiałowe prowadzenia badań lub prac konstrukcyjnych, w tym opracowania prototypu;
  • koszty wynagrodzeń (brutto brutto) wykonawców (zespołu projektowego) – maksymalnie do wysokości 36 000 PLN/osobę/rok;
  • koszty wynagrodzeń personelu technicznego i administracyjnego z zespołu realizującego projekt;
  • koszty niezbędnych usług obcych.
Uwaga 

Na etapie składania wniosku, przy współpracy z podmiotem zewnętrznym, wymagany jest list intencyjny od partnera zewnętrznego, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do finansowania wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia umowy konsorcjum do Biura IDUB.

Jak aplikować?

Obszar energetyki wiatrowej, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz pozostałe obszary

  • Nabór wniosków w programie będzie trwał od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 godz. 23:59
  • Wnioskodawca składa wniosek w wersji elektronicznej (na adres granty@pg.edu.pl) oraz komplet dokumentów do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB (pocztą wewnętrzną do Centrum Zarządzania Projektami - dawniej Dział Projektów lub osobiście pok. 407 budynek B gmachu głównego PG).

Obszar technologii wodorowych 

  • Nabór wniosków w programie będzie trwał od 1 czerwca do 30 września 2022 godz. 23:59
  • Wnioskodawca składa wniosek w wersji elektronicznej (na adres granty@pg.edu.pl) oraz komplet dokumentów do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB (pocztą wewnętrzną do Centrum Zarządzania Projektami - dawniej Dział Projektów lub osobiście pok. 407 budynek B gmachu głównego PG).

Dokumenty

73 wyświetleń