Do zadań centrum należy:

W zakresie administrowania nieruchomościami:

 • pełnienie funkcji zarządcy budynków zgodnie z zarządzeniem w sprawie gospodarowania lokalami;
 • bieżący monitoring stanu technicznego budynków;
 • zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych;
 • organizowanie okresowych przeglądów technicznych;
 • prowadzenie książek obiektu budowlanego;
 • zorganizowanie służb utrzymania czystości;
 • ewidencja kosztów utrzymania budynków;
 • rozliczanie kosztów związanych z eksploatacją budynków;
 • administrowanie umowami najmu i dzierżawy;
 • administrowanie deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

W zakresie transportu:

 • administrowanie flotą samochodów służbowych;
 • obsługa transportowa według zleceń wewnętrznych;
 • obsługa celna oraz prowadzenie statystyki handlu towarami pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej – System Intrastat;

Przygotowywanie postępowań oraz nadzór nad realizacją zamówień w zakresie zadań centrum oraz zamówień wspólnych dotyczących dostaw i usług określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych Politechniki Gdańskiej;

W zakresie bieżącej obsługi gospodarczej – sekcja obsługi:

 • przeprowadzki: przenoszenie materiałów, maszyn, montaż tablic, znaków drogowych, luster drogowych na podstawie zleceń wewnętrznych;
 • sprzątanie/odśnieżanie terenów zewnętrznych;
 • nadzór nad realizacją usługi wywozu odpadów;

Stolarnia i tapicernia:

 • naprawa i renowacja mebli skrzyniowych;
 • naprawa i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej;
 • kładzenie wykładzin dywanowych i PCV;
 • drobna produkcja mebli;

W zakresie obsługi multimedialnej – sekcja multimedialna:

 • bieżąca obsługa multimedialna procesu dydaktycznego w Uczelni, a także konferencji, sympozjów naukowych, spotkań i innych imprez wymagających stosowania urządzeń i technik multimedialnych;
 • stała opieka i nadzór techniczny nad sprzętem multimedialnym stanowiącym wyposażenie następujących pomieszczeń: Aula, Sala Senatu, sala 300, hol przed Aulą i Biblioteką Politechniki Gdańskiej, wszystkie pomieszczenia Auditorium Novum;
 • obsługa techniczna imprez kulturalnych organizowanych przez Uczelnię w zakresie multimediów;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach zamówień wspólnych w zakresie zakupu urządzeń multimedialnych dla jednostek organizacyjnych Uczelni;
 • dodatkowo, na potrzeby Uczelni: realizacja transmisji internetowej (YouTube, Facebook), realizacja wideokonferencji (Teams / Zoom), realizacja filmów promocyjnych, oświetlenie efektowe;

W zakresie konserwacji terenów zielonych – sekcja ogrodnicza:

 • kompleksowe dbanie o tereny zielone uczelni, chodniki i ulice;
 • składanie wniosków o wycinkę drzew;
 • wycinka oraz nasadzenia drzew i krzewów lub zlecanie usług, uzyskiwanie formalnych zezwoleń w tym zakresie;

Obsługa Gmachu Głównego, Gmachu B oraz pozostałych obiektów zarządzanych przez centrum, w tym:

 • obsługa szatni;
 • obsługa imprez wewnętrznych i zewnętrznych;

W pozostałym zakresie:

 • zlecanie wykonania pieczątek;
 • zamawianie kwiatów;
 • zakup biletów autobusowych i tramwajowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej;
 • publikacja ogłoszeń prasowych;
 • odbiór i przekazanie do recyklingu zużytych tuszy i tonerów;
 • obsługa formalna najmu krótkoterminowego pomieszczeń i obiektów zarządzanych przez centrum;
 • sprawozdawczość w zakresie odpadów wytworzonych na Uczelni, a podlegających utylizacji lub przeznaczonych do odzysku;

Współpraca z innymi uczelniami wyższymi oraz jednostkami w ramach kompetencji centrum;

Realizowanie zadań dodatkowych, wskazanych przez kanclerza lub zastępców.