Do zadań Centrum Technicznego (CT) należy: 

 1. zapewnienie ciągłości dostaw i współpraca z dystrybutorami i sprzedawcami energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody wraz z odprowadzaniem ścieków i wód opadowych oraz usług telefonii komórkowej niezbędnych dla realizacji potrzeb Uczelni;  
 2. eksploatacja urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych, elektrycznych, odgromowych, cieplnych, wodnych,  kanalizacyjnych,  gazowych,  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  oraz  urządzeń transportu bliskiego (z wyłączeniem instalacji i urządzeń laboratoryjnych, sportowych oraz RTV i AGD); 
 3. określanie warunków technicznych przyłączania nowych i remontowanych instalacji i urządzeń do sieci i instalacji będących w kompetencjach centrum; 
 4. uzgadnianie dokumentacji projektowych dotyczących remontów, modernizacji i budowy instalacji, sieci i budynków pod względem zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia oraz przyjętymi na Uczelni standardami technicznymi;  
 5. udział w odbiorach robót budowlanych i przyjmowanie do eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji będących w kompetencjach centrum; 
 6. przygotowywanie planów remontów i modernizacji eksploatowanych urządzeń i sieci; 
 7. wykonywanie drobnych napraw i konserwacji eksploatowanych urządzeń, sieci i instalacji oraz napraw i konserwacji ślusarskich i szklarskich w ramach systemu zleceń wewnętrznych;  
 8. przeglądy  oraz  nadzór  nad  stanem  technicznym  podręcznego  sprzętu  gaśniczego znajdującego  się w obiektach Uczelni; 
 9. współpraca z Urzędem Dozoru  Technicznego w zakresie rejestracji i przeglądów urządzeń podlegających jego dozorowi wraz z prowadzeniem ich rejestru i ksiąg ewidencyjnych;  
 10. rozliczanie kosztów zużytych mediów oraz kosztów eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji będących w kompetencjach centrum; 
 11. prowadzenie  sprawozdawczości w zakresie zużycia mediów i wpływu działalności Uczelni na środowisko; 
 12. przygotowywanie postępowań oraz nadzór nad realizacją zamówień w zakresie zadań centrum oraz zamówień wspólnych dotyczących dostaw i usług określonych w Regulaminie  udzielania zamówień publicznych Politechniki Gdańskiej; 
 13. współpraca z innymi uczelniami wyższymi oraz jednostkami w ramach kompetencji centrum; 
 14. realizowanie zadań dodatkowych, wskazanych przez kanclerza lub zastępców.