Stypendia dla wybitnych młodych naukowców | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-21

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

lab_1

Od 1 grudnia 2022r. do  31 grudnia 2022r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca. Zgodnie z definicją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora, albo
  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN.

Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Okres 7 lat liczony jest od daty - a nie od roku - uzyskania stopnia doktora. Tak więc osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2015 r. i nie posiadała ww. przerw w działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2022 r.

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca. Zgodnie z Rozporządzaniem decyzje dotyczące stypendiów zostaną podjęte najpóźniej 30 czerwca 2023 r.

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/). Przed przesłaniem wniosku do ministerstwa, wygenerowany z systemu ZSUN/OSF plik w formacie PDF („wniosek z podpisem ZSUN/OSF”) musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny) przez kierownika podmiotu składającego wniosek lub osobę przez niego upoważnioną. Podpisany wniosek o przyznanie stypendium wysyła się elektronicznie w systemie ZSUN/OSF. Wnioski będzie podpisywał Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, Prorektor ds. nauki. Za podpisanie elektroniczne wniosku będzie odpowiedzialny Dział Spraw Naukowych.

Wnioski do podpisu należy przysłać na adres malmakow@pg.edu.pl, najpóźniej do 28.12.2022 r.

Wnioski otwarte w systemie ZSUN/OSF należy udostępnić do wglądu Działowi Spraw Naukowych (redaktor pomocniczy -> zarejestrowany użytkownik OSF -> login: dobn123).

492 wyświetleń