Stypendia dla wybitnych młodych naukowców - edycja SMN19 - 2023 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-12-01

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców - edycja SMN19 - 2023

lab_1

Do  31 grudnia 2023 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

 • przygotowuje rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym i nie posiada stopnia doktora – jeżeli od dnia wyznaczenia promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego zgodnie z art. 217 nie upłynęło więcej niż 4 lata, albo
 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Stypendium może otrzymać również osoba wykazująca się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, która posiada stopień doktora, prowadzi działalność naukową i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, jeżeli okres 7 lat od dnia uzyskania tego stopnia upłynął po ostatnim dniu terminu składania wniosków o stypendia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 363 pkt 1 ustawy.

Do okresu 7 lat, o którym mowa powyżej, nie wlicza się okresów przebywania na:

 • urlopie macierzyńskim,
 • urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopie ojcowskim,
 • urlopie rodzicielskim,
 • urlopie wychowawczym
  - udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Do okresu 7 lat, o którym mowa powyżej, nie wlicza się również okresów pobierania:

 • zasiłku macierzyńskiego,
 • świadczenia rodzicielskiego
 • zasiłku chorobowego
 • świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Okres 7 lat liczony jest od daty - a nie od roku - uzyskania stopnia doktora. Tak więc osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2016 r. i nie posiadała ww. przerw w działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2023 r.

Więcej informacji na temat składania wniosków dostępna jest na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki (linki poniżej).

Informacja o ogłoszeniu naboru

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

WYSYŁKA WNIOSKU
Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia się w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF https://osf.opi.org.pl/). Przed przesłaniem wniosku do ministerstwa, wygenerowany z systemu ZSUN/OSF plik w formacie PDF („wniosek z podpisem ZSUN/OSF”) musi być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny) przez kierownika podmiotu składającego wniosek lub osobę przez niego upoważnioną.
Podpisany wniosek o przyznanie stypendium wysyła się elektronicznie w systemie ZSUN/OSF. Wnioski będzie podpisywał prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, Prorektor ds. nauki.
Za podpisanie elektroniczne wniosku będzie odpowiedzialny Dział Spraw Naukowych.

Wnioski do podpisu należy przysłać na adres dsn@pg.edu.pl najpóźniej do 27.12.2023 r.

Wnioski otwarte w systemie ZSUN/OSF należy udostępnić do wglądu Działowi Spraw Naukowych (redaktor pomocniczy -> zarejestrowany użytkownik OSF -> login: dobn123).

662 wyświetleń