Do zadań działu należą m.in.:

- opracowanie planów realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych (w zakresie prac projektowych i robót budowlanych)

- sprawozdawczość okresowa i roczna dotycząca realizowanych zadań

- realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach Politechniki Gdańskiej

- pozyskiwanie decyzji administracyjnych warunkujących realizację robót budowlanych;

- przygotowywanie dokumentacji do postępowań na roboty budowlane (kosztorys inwestorski, opis przedmiotu zamówienia, umowa, dokumentacja projektowa);

- przygotowywanie umów na roboty budowlane i usługi projektowania;

- nadzór nad zleconymi pracami projektowymi wraz z ich sprawdzeniem i odbiorem;

- nadzór inwestorski nad zleconymi robotami budowlanymi w zakresie kontroli jakości robót, zgodności realizacji z projektem, umową i obowiązującymi przepisami;

- rozliczanie inwestycji centralnych w zakresie przedsięwzięć budowlanych;

- prowadzenie archiwum dokumentacji projektowych oraz technicznych związanych z realizacją robót budowlanych