Treść

Do zadań działu należą m.in.:

  • opracowanie planów realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych (w zakresie prac projektowych i robót budowlanych);
  • sprawozdawczość okresowa i roczna dotycząca realizowanych zadań;
  • realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych w obiektach Politechniki Gdańskiej;
  • pozyskiwanie decyzji administracyjnych warunkujących realizację robót budowlanych;
  • przygotowywanie dokumentacji do postępowań na roboty budowlane (kosztorys inwestorski, opis przedmiotu zamówienia, umowa, dokumentacja projektowa);
  • przygotowywanie umów na roboty budowlane i usługi projektowania;
  • nadzór nad zleconymi pracami projektowymi wraz z ich sprawdzeniem i odbiorem;
  • nadzór inwestorski nad zleconymi robotami budowlanymi w zakresie kontroli jakości robót, zgodności realizacji z projektem, umową i obowiązującymi przepisami;
  • rozliczanie inwestycji centralnych w zakresie przedsięwzięć budowlanych;
  • prowadzenie archiwum dokumentacji projektowych oraz technicznych związanych z realizacją robót budowlanych;