Indywidualne studia badawcze- kolejny nabór wniosków | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-29

Indywidualne studia badawcze- kolejny nabór wniosków

Studentka w laboratorium

Kolejny nabór wniosków w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych (28.04 - 20.05.22) i w ramach programu Radium (28.04-17.06.22)

Programy Indywidualne Studia Badawcze (ISB) oraz Radium stanowią element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.1. (Modyfikacja systemu kształcenia na I i II stopniu studiów).

ISB umożliwiają tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia dla najzdolniejszych studentów studiów drugiego stopnia w powiązaniu z realizowanymi przez nich badaniami w ramach projektów badawczych.

W programie Radium możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych przez studentów studiów drugiego stopnia w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych.

Adresaci programu

Student studiów II stopnia może zgłosić się sam do konkursu lub może zostać zgłoszony, np. przez dziekana, mentora, opiekuna naukowego albo kierownika projektu, w którym brał lub aktualnie bierze udział.

Kryteria kwalifikacji

Komisja Oceniająca przy ocenie wniosków dotyczących ISB bierze pod uwagę następujące kryteria:

 1. Osiągnięcia potwierdzające dotychczasowe zaangażowanie w działalność naukową, np. publikacje, udział/referaty na konferencjach, udział w projektach naukowych, aktywna działalność w kołach naukowych,
 2. Ocena z pracy dyplomowej/projektu dyplomowego,
 3. Średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia,
 4. Rekomendacje/listy polecające,
 5. List motywacyjny,
 6. Rozmowa kwalifikacyjna.

Budżet oraz warunki finansowania  

Maksymalna kwota dofinansowania projektu badawczego wynosi 24 000 PLN brutto, a okres jego realizacji jest nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Warunkiem uczestnictwa w Programie RADIUM jest wcześniejsze uzyskanie przez Wnioskodawcę zgody prorektora ds. kształcenia na realizację ISB, zgodnie z Regulaminem indywidualnych studiów badawczych.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W ramach przyznanych w wyniku konkursu grantów mogą być finansowane:

 • koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, materiałów nietrwałych, w tym odczynników,
 • koszty sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego dla realizacji badań,
 • usługi obce niezbędne do realizacji badań,
 • koszty związane z upowszechnianiem badań, w tym w szczególności koszty delegacji i pobytu, opłaty za publikacje, koszty udziału w konferencjach.

Jak aplikować?

Do programu ISB

 • Wniosek składany jest drogą elektroniczną pod adresem isb@pg.edu.pl w terminie od 28 kwietnia do 20 maja 2022 do godz. 23:59. 
 • Oryginał wniosku należy złożyć do Prorektora ds. kształcenia.
 • Wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl).

Do programu Radium

 • Nabór wniosków w ramach programu  będzie trwał od 28 kwietnia do 17 czerwca 2022 r, godz. 23:59.
 • Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adresem radium@pg.edu.pl.

Złożone wnioski podlegają ocenie Komisji Oceniającej powołanej przez rektora. Ostateczną decyzję o przyznaniu grantu podejmie rektor.

Dokumenty ISB

130 wyświetleń