Projekt „Rozwój interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o wymiarze międzynarodowym” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Okres realizacji projektu – od 1 września 2017 do 30 czerwca 2023

Nr projektu: POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania: 3.2 Studia doktoranckie

W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Programem będą objęci obecni doktoranci lat I i II oraz wszyscy nowoprzyjęci doktoranci we wrześniu 2017 r.

Grupę docelową stanowi 75 doktorantów interdyscyplinarnego i międzynarodowego programu studiów doktoranckich, studiów stacjonarnych, spełniających kryteria określone w regulaminie rekrutacji, posiadający uprawnienia do studiowania na III stopniu studiów, w wieku umożliwiającym im czynny udział w studiach oraz statusie zawodowym niekolidującym z stacjonarnym tokiem studiów i odbywaniem zagranicznych staży doktorskich.

Głównym celem projektu jest uzyskanie wysokiej jakości kompetencji przez absolwentów interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich 3 wydziałów Politechniki Gdańskiej i programu INERCHEM prowadzonego wspólnie przez Wydział Chemiczny PG i Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez modyfikację istniejącego interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o wymiar międzynarodowy i wprowadzenie nowych elementów dydaktyki w ramach kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

Nowy program będzie zgodny z dokumentami dotyczącymi wymiaru międzynarodowego takimi jak Inicjatywa Salzburg II, Zasady innowacyjnego szkolenia doktorantów oraz Europejska Karta naukowca.

W efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie jakości i efektywności studiów doktoranckich PG oraz poprawa dostępności międzynarodowej oraz wymiaru międzynarodowego tegoż programu.

Cele szczegółowe projektu, które będą realizowane w okresie jego trwania:

 1. Wszystkie nowe przedmioty zostaną opracowane i prowadzone w j. angielskim.
 2. Wprowadzona zostanie zasada realizacji rozpraw doktorskich o charakterze interdyscyplinarnym i/lub międzynarodowym napisanych w języku angielskim
 3. Wprowadzonych zostanie szereg nowoczesnych form kształcenia (szkoły letnie, warsztaty naukowe, staże długoterminowe, szkolenia w zakresie tzw. "soft-skills", obowiązkowe wyjazdy na międzynarodowe konferencje naukowe), które popularne są w innych krajach,
 4. Wprowadzone zostaną stypendia naukowe dla części uczestników projektu (85%) na zasadach konkursu, co zachęci ich do podjęcia studiów doktoranckich i zwiększy ich motywację do pracy.

Zadania w projekcie:

Zadanie 1. Wsparcie dla doktorantów o charakterze międzynarodowym realizowane na Uczelni

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie nowych przedmiotów wyłącznie w języku angielskim, w tym:

  • wykładów profesorów wizytujących (tylko z zagranicy)

  • specjalistycznych zajęć soft-skills w języku angielskim prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów z zagranicy i Polski

 2. Indywidualne seminaria z j. angielskiego dotyczące przygotowania rozprawy doktorskiej prowadzone przez tak zwanych native speaker'ów.

 3. Umożliwienie oceny pracy doktorskiej uczestników projektu przez zagranicznego recenzenta

 4. Międzynarodowa szkoła naukowa (przewidywany udział dla 35 doktorantów)

Zadanie 2. Wsparcie zadań naukowych prowadzonych przez doktorantów

 • Stypendia zadaniowe dla 85% uczestników wyłonionych na zasadach konkursowych

Zadanie 3. Wsparcie dla doktorantów o charakterze międzynarodowym realizowane poza Uczelnią

 1. Wprowadzenie obowiązkowych staży dla uczestników projektu oraz stypendia na ich realizację.

 2. Wsparcie finansowe dotyczące udziału doktorantów w międzynarodowych konferencjach naukowych

 3. Wyjazdowe szkoły letnie/warsztaty/specjalistyczne kursy przyznawane łącznie 30 uczestnikom na zasadach konkursowych

Kierownictwo Projektu:

Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Bagiński, prof. PG
Koordynator na WETI: prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
Koordynator na WCh ds. INTERCHEM: prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Koordynator na WILiŚ: prof. dr hab. inż. Robert Jankowski
Koordynator na WCh UG ds. INTERCHEM: dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG
Sekretarz Biura Projektu: dr inż. Agnieszka Głowacz-Różyńska

Dane kontaktowe:

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Biuro Projektu znajduje się w budynku Chemii B, pok. nr 4.
(Budynek nr 7 na mapie kampusu)