Staże | Politechnika Gdańska

Treść strony

Staże

Informacje ogólne:

Stypendium na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania na okres realizowania zadań zagranicą dla 75 doktorantów. Zadanie dotyczy długoterminowych staży międzynarodowych (nie więcej niż 182 dni). 50 os. w obrębie UE, 25 os. poza UE.

Staże odbędą się w zagranicznych ośrodkach naukowych, preferowane będą ośrodki, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy współpracy lub też z ośrodkami, z którymi współpracują poszczególne zespoły naukowe (głównie UE, USA, Japonia). Staże poświęcone będą z jednej strony wykonywaniu zadań badawczych będących częścią doktoratu, a z drugiej - nauce nowych technik, które mogą być zastosowane w rodzimych zespołach naukowych.

Metodologia wyliczenia stypendium

Szacunkowy koszt:

182 dni x 215 zł (średnio 50 euro za 1 dzień, po kursie 4.3 zł) - w przybliżeniu jest to 40 tys. zł na osobę. (Dz. U. z 2013r poz. 167) okres: 2018-2021. Planuje się, że na staż międzynarodowy uda się łącznie 75 doktorantów, w tym:

  • w 2018 - 15 doktorantów,
  • w 2019 - 20 doktorantów,
  • w 2020 - 30 doktorantów
  • w 2021 - 10 doktorantów.

Przyjęto kwotę szacunkową, gdyż na chwilę obecną nie ma możliwości założyć ilu doktorantów wybierze konkretną uczelnię zagranicą w konkretnym kraju (uzależnione będzie to od przedmiotu badań i interdyscyplinarnego doktoratu). Rzeczywista maksymalna wysokość wypłacanego stypendium (w tym diety) wynikać będzie z Rozporządzenia Ministra z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

Zadanie obejmuje również koszty dojazdu 75 doktorantów na staże (50 os. w obrębie UE, 25 os. poza UE)

Obowiązkowe ubezpieczenie wyjeżdżający pokrywają z własnych środków.

Zasady rekrutacji:

  • wnioski pochodzące od doktorantów składane będą w sekretariacie Projektu
  • wnioski muszą zawierać informacje o miejscu stażu (opis grupy badawczej, jej tematykę oraz CV lidera grupy) i jego programie wraz z uzasadnieniem dlaczego ten staż jest ważny dla danego doktoranta; do wniosku musi być załączona zgoda i rekomendacja od opiekuna/promotora oraz list intencyjny z wyrażeniem zgody na przyjęcie doktoranta od kierownika grupy/laboratorium do którego dana osoba chce wyjechać; renomowane uczelnie i grupy badawcze oraz tematyka stażu związana z tematyką pracy doktorskiej będą preferowane
  • staże wyjazdowe generalnie powinny odbywać się w ośrodkach akademickich i instytutach badawczych, ale wyjazdy do firm w uzasadnionych przypadkach też są dopuszczalne
  • wnioski będą rozpatrywane przez Radę Koordynatorów w sposób ciągły, nie rzadziej niż raz w miesiącu
  • wyjazd na staż po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku musi odbywać się zgodnie z procedurami wyjazdowymi obowiązującymi na uczelni

po powrocie ze stażu osoba wyjeżdżająca musi złożyć krótkie sprawozdanie merytoryczne w sekretariacie Projektu i rozliczyć się z kosztów (diety i bilety podróżne); do sprawozdania należy dołączyć potwierdzenie z datami od osoby zapraszającej, że taki staż odbył się.

Dokumenty

Loading...