Program POWER | Politechnika Gdańska

Treść strony

Program POWER

Z dniem 28 grudnia 2016 r. Dział Rozwoju Kadry Naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs numer POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 na projekty dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości:

  1. interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  2. międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  3. programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Projekty w założeniu miały służyć realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wnioskodawcą projektu mogła być jedynie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna oraz instytuty naukowe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Programy studiów doktoranckich realizowane w projekcie musiały być opracowane w oparciu o programy wypracowane w zrealizowanym przez MNiSW projekcie pozakonkursowym Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilachProjekty musiały także bazować na wnioskach wypracowanych w ramach tzw. Inicjatywy Salzburg II, opublikowanych w 2010 r. oraz „Zasad innowacyjnego szkolenia doktorantów” opracowanych przez ERA Steering group i rekomendowanych w Konkluzjach Rady Unii Europejskiej dotyczących modernizacji szkolnictwa wyższego z 28 i 29 listopada 2011 r. Ponadto treść wypracowanych programów studiów doktoranckich musiała być zgodna z Europejską Kartą Naukowca.

Był to wyjątkowy konkurs, premiujący studia doktoranckie prowadzone w renomowanych ośrodkach naukowych, bowiem Dział Rozwoju Kadry Naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ustalił warunek zawężający katalog wnioskodawców - studia doktoranckie w ramach danej dyscypliny realizowane w ramach projektu mogły być realizowane wyłącznie przez jednostki naukowe, którym w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej została przyznana co najmniej kategoria A (poziom bardzo dobry).