Zasady zapraszania profesorów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zasady zapraszania profesorów

Ogólne zasady zapraszania profesorów wizytujących

Planowane jest zatrudnienie łącznie 40 profesorów wizytujących: 4 osoby w 2017, po 10 osób w latach 2018-2020 (czyli ok. 5 osób na semestr) i 6 os. w 2021.

Wymagania dotyczące osób prowadzących zajęcia

Wizytujący profesorowie będą to osoby, które posiadają co najmniej stopień doktora i mają bogate doświadczenie naukowe potwierdzone wieloma publikacjami, czy też osiągnięciami technicznymi (wdrożenia, patenty) i będą rekrutowani spośród aktywnych zawodowo pracowników dobrych uczelni zagranicznych (Europa, Ameryka Północna, Japonia). W szczególnych przypadkach będą to też osoby, które jako wybitni profesorowie właśnie przeszli na emeryturę na swoich uniwersytetach. Osoby takie bowiem bardziej mogą dostosować się czasowo do wymogów programu i dłużej przebywać w Polsce.

Wymiar czasowy

Zajęcia będą prowadzone w postaci blokowej w wymiarze 15 godzin jako wykład (w okresie 1-2 tygodni, wykłady otwarte). Dodatkowo profesorowie ci w czasie pobytu będą dostępni do konsultacji z doktorantami. Zgodnie z ustawą - wykłady będą otwarte, co jest wartością dodaną projektu.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez profesorów wizytujących w języku angielskim.

Zasady rekrutacji:

  • wnioski z propozycją przyjęcia profesora wizytującego spływają od samodzielnych pracowników poszczególnych wydziałów do kierowników studiów doktoranckich, będących jednocześnie koordynatorami w Projekcie
  • wniosek musi zawierać propozycję wykładu (min. 15 godz.) zawierającą tytuł wykładu, dodatkowo jeżeli jest to możliwe propozycję innych zajęć (np. seminaria w wymiarze 15 godz. i konsultacje), abstrakt proponowanego wykładu zawierający tematy wykładów oraz CV kandydata wraz z jego dorobkiem za ostatnie 5 lat
  • kandydat na prof. wizytującego musi wykazywać aktywność zawodową, o której powyżej, w ciągu ostatnich 5 lat (publikacje, patenty)
  • samodzielny pracownik danego wydziału proponujący profesora wizytującego musi ocenić wraz z kierownikiem studiów doktoranckich jaka liczba doktorantów potencjalnie byłaby zainteresowana danym wykładem; będzie to przedmiotem oceny na posiedzeniu koordynatorów
  • wnioski rozpatrywane będą przed danym semestrem, w wyjątkowych przypadkach w czasie trwania semestru, jeżeli nie wyczerpano puli na dany semestr i jeżeli dany kandydat pasuje tematycznie do danego semestru
  • jeżeli pula miejsc na dany semestr zostanie wyczerpana, a dany kandydat jest wartościowy to jego wizyta po zaakceptowaniu może być przełożona na następny semestr
Loading...