Konferencje i szkoły naukowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Konferencje i szkoły naukowe

Informacje ogólne:

Przewiduje się udział każdego doktoranta w 1 konferencji naukowej w celu zaprezentowania wyników badań, poszerzenia wiedzy oraz nawiązania kontaktów w międzynarodowym środowisku naukowym. Termin uczestnictwa poszczególnych doktorantów w konferencji uzależniony będzie od postępów prac badawczych. Założono, że wszystkie wyjazdy będą mieścić się w okresie 2018-2021.

Założono, że 30 najlepszych doktorantów będzie miało możliwość wzięcia udziału w międzynarodowej szkole letniej, zagranicznym warsztacie lub specjalistycznym szkoleniu zagranicą. Forma wsparcia uzależniona będzie od zakresu prowadzonych badań i propozycji złożonej w podaniu przedłożonym na konkurs. Zakres wsparcia, długość oraz jego miejsce realizacji będzie podlegało ocenie przez komisję stypendialną / programową (w jej skład wchodzą wszyscy koordynatorzy). Wszystkie powyższe warunki określać będzie regulamin oraz mają na celu zapewnienie odpowiedniej jakości i efektywności przyznanego doktorantowi wsparcia. Założono że wszystkie wyjazdy będą mieścić się w okresie 2018-2020.

Metodologia wyliczania stypendium:

Założono, że każdy doktorant weźmie udział w 1 międzynarodowej konferencji naukowej w celu zaprezentowania wyników swoich badań, poszerzenia wiedzy oraz nawiązania kontaktów w międzynarodowym środowisku naukowym.

 • w 2018 - 15 doktorantów,
 • w 2019 - 30 doktorantów,
 • w 2020 - 15 doktorantów,
 • w 2021 - 15 doktorantów.

Koszt uczestnictwa w konferencji nie może przekroczyć 7500 zł.

Koszt uczestnictwa w szkole naukowej lub warsztatach nie może przekroczyć 8000 zł. Przewiduje się że po 10 doktorantów rocznie weźmie udział w latach 2018-2020 w szkołach naukowych lub warsztatach.

Finansowanie obejmuje opłatę konferencyjną, przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie.  Koszty "delegacyjne" wynikać będą z Rozporządzenia Ministra z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Doktoranci wyjeżdżający na konferencje nie otrzymywać będą żadnych stypendiów naukowych na wyjazd tylko wnioskować będą o pokrycie kosztów wyjazdowych zgodnie z Rozporządzeniem, przy czym będzie stosowana praktyka obowiązująca na uczelni. Zgodnie z tą praktyką Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2013 jest stosowane w całej rozciągłości i obejmuje koszty podróży, diety i noclegi.

Obowiązkowe ubezpieczenie wyjeżdżający pokrywają z własnych środków.

Zasady rekrutacji:

 • wnioski pochodzące od doktorantów składane będą w sekretariacie Projektu
 • wnioski muszą zawierać informacje o konferencji/szkole (opis tematyki, program, informację o komitecie naukowym i uzasadnienie uczestnictwa); do wniosku musi być załączona zgoda i rekomendacja od opiekuna/promotora oraz informacja co będzie prezentowane na konferencji/szkole
 • wnioski będą rozpatrywane przez Radę Koordynatorów w sposób ciągły, nie rzadziej niż raz w miesiącu
 • wyjazd na konferencję/szkołę po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku musi odbywać się zgodnie z procedurami wyjazdowymi obowiązującymi na uczelni
 • po powrocie z konferencji/szkoły osoba wyjeżdżająca musi rozliczyć się z kosztów zgodnie z zasadami projektu oraz z obowiązującymi na danej uczelni zasadami (odpowiednio PG lub UG)

Dodatkowe wymogi (regulamin) ubiegania się o wyjazd na szkołę naukową lub warsztaty:

 • szkoła lub warsztaty muszą mieć charakter międzynarodowy
 • wykładowcami na szkole/warsztatach muszą być uznani profesorowie z zagranicznych uniwersytetów
 • skład uczestników szkoły/warsztatów będzie międzynarodowy
 • aplikant w ramach projektu musi być współautorem przynajmniej jednej publikacji z listy JCR za min. 20 pkt MNiSW
 • aplikant musi wykazać się aktywnością w uczestniczeniu w zajęciach proponowanych w ramach Projektu
 • aplikant będzie miał możliwość zaprezentować na szkole swoje osiągnięcia (w przypadku uczestnictwa w warsztatach wymóg ten nie jest obligatoryjny)

Dokumenty

Loading...