Rekrutacja | Politechnika Gdańska

Treść strony

Rekrutacja

Kryteria oceny obowiązujące w procesie rekrutacji

Rekrutacja uwzględnia cztery elementy:

 1. potencjał naukowy zespołu opiekuna naukowego – waga 30%
 2. osiągnięcia naukowe aplikanta – waga 30%
 3. ocenę z dyplomu ukończenia studiów II stopnia – waga 20 %
 4. rozmowę kwalifikacyjną w j. angielskim – waga 20 %

Elementy 2, 3, 4 wynikają z uchwały Senatu (wagi natomiast wynikają z zasad projektu).

W ramach podpunktu 1. brane będą pod uwagę następujące elementy osiągnięć opiekun naukowego:

 • Liczbę wypromowanych doktorantów przez opiekuna z punktacją (do 5 włącznie 5 pkt, od 6 do 10 włącznie 10 pkt i powyżej 10 doktorantów 15 pkt)
 • Liczbę publikacji z nazwiskiem opiekuna z listy ministerialnej (A i B podać w rozbiciu) w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających rekrutację i roku 2017 (do 5 publikacji włącznie 5 pkt, od 6 do 10 publikacji włącznie 10 pkt, powyżej 10 publikacji 20 pkt)
 • Liczbę projektów naukowych (finansowanych przez zewnętrzne podmioty) z okresu 10 lat poprzedzających rekrutację i roku 2017, w których opiekun pełnił rolę kierownika lub głównego wykonawcy co potwierdzone jest we wniosku grantowym (1 projekt 5 pkt, 2 projekty 10 pkt , powyżej 2 projektów 15 pkt)

Ze względu na to, że we wniosku projektu przy rekrutacji operuje się punktami, a w zasadach rekrutacji przedstawionymi w uchwale senatu PG ocenami to oceny z podpunktów b)-d) zostaną przeliczone na punkty poprzez mnożenie przez współczynnik 10. W ten sposób we wszystkich czterech kryteriach a)-d) obowiązywać będzie skala punktowa 0-50 pkt, do której zastosuje się wagi % przedstawione powyżej w celu ustalenia końcowej punktacji dla danego kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

Tak lista rankingowa (oddzielnie dla każdego wydziału) będzie podstawą do przyjęcia do projektu i do otrzymania stypendium (tylko 85% otrzymuje) w pierwszym roku realizacji projektu.

Jak powinny być dokumentowane osiągnięcia kandydata:

 1. Publikacje – pierwsze strony publikacji, w przypadku przyjęcie publikacji do druku gdy nie jest ona jeszcze opublikowana to wymagana jest pierwsza storna tak zwanej „szczotki” czyli preprintu albo list od redaktora, że praca jest przyjęta
 2. Doniesienia konferencyjne – kopie abstraktów wraz z informacją o konferencji (pierwsza strona abstrakt book lub programu), w przypadku ustnych doniesień musi być jednoznacznie pokazane, że było to ustne doniesienie np. przez podanie nazwiska w programie albo w sekcji ustnych doniesień itp.
 3. Patenty (zgłoszenia lub przyznane) – ksero dokumentu potwierdzającego ten fakt z Urzędu Patentowego, w którym musi być nazwisko kandydata
 4. Rozwiązania technologiczne – kopia dyplomu lub dokumentu przyznającego nagrodę lub potwierdzającego uznanie takiego rozwiązania z nazwiskiem kandydata, musi to być wystawione przez instytucję/organizację która przyznała takie wyróżnienie, nagrodę, dyplom itp.
 5. Udział w pracach badawczych – kopia dokumentu potwierdzającego udział kandydata w projekcie z jego nazwiskiem (można podawać z wniosku, z raportu, z umowy o dzieło lub zlecenie, z publikacji gdzie jest podziękowanie dla grantu podane w stopce) – samo oświadczenie kierownika projektu, że kandydat pracował na rzecz projektu nie będzie uznawane.